Правила и условия за участие

Одобрени с Решение по т. 1 от

Протокол № 61/04.10.2017 г. на УС на ДП БСТ

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ
В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, РАЗНОВИДНОСТ „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩЕТО 2, СПЕЧЕЛИ 10 ПЕЧАЛБИ х 100 000 ЛЕВА“ - СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ”

 

 

РАЗДЕЛ 1.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 1. На основание чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира допълнителни печалби СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ” (наричана тук, по-долу  и само Игра/та).

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Хайдушко изворче“ №28.

Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта „СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ” на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички”, утвърдени от Държавната комисия по хазарта, част от които са настоящите Правила.

Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на интернет адреси: www.toto.bg/lottery и https://www.facebook.com/totochance/. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адреси:  www.toto.bg/lottery и https://www.facebook.com/totochance/.

Чл. 5. Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.

Чл. 6. Право на участие в Играта „СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ” имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица са собственици на непечеливши талони от моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“ и същите не са регистрирани преди датата и часа на старта на Играта за участие в други игри на ДП БСТ с непечеливши талони; и

т. 3. които физически лица, са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за печалба“ на интернет адрес www.toto.bg/lottery.

Чл. 7. Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 8. Играта се организира и провежда в периода от 00:00:00 ч. на 06.10.2017 г. до 23:59:59 ч. на 05.11.2017 г., като талони за участие в Играта се приемат за регистрация от 00:00:00 часа на 06.10.2017 г. до 23:59:59 часа на 04.11.2017 г. ДП БСТ си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта в 00:00:00 часа на 06.10.2017 г.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Чл. 9. Условие за участие в Играта „СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ”

т. 1. Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ  - „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева”;

т. 2. Създаване на личен профил на адрес: www.toto.bg/lottery, в който се извършва регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и

т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в горната част на игралната зона – „карта“, под специално защитно покритие - скреч поле, на талона за участие в моментна игра „Тото шанс за всички“, разновидност „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева”, определен според правилата на тази игра за непечеливш; и

Чл. 10. Един „код за печалба“ от талон за играта може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове на непечеливши талони за периода на провеждане на Играта.

Чл. 11. За създаване на личен профил съгласно чл. 9, т. 2, е необходимо:

т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН; личен, реален и действащ имейл адрес; личен, реален и действащ телефонен номер в страната и

т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.

Чл. 12. Чрез създадения личен профил всеки участник, собственик на непечеливш талон от Играта „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева”, може да извършва регистрация на кода – „код за печалба“, в отделен екран – „Регистрирай код“. В рамките на личния си профил всеки участник получава информация и може да проследи броя и номерата на регистрираните кодове, датата на която е извършена всяка регистрация, както и дали има изтеглена печалба.

Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в Играта печалби:

В Играта ще бъдат разпределени и предадени общо 3  предметни печалби:

  1. Една печалба  - таблет.
  2. Една  печалба -  мобилен телефон
  3. Една печалба - златно колие – детелинка.

Обща стойност на печалбите – 5 000 лева

Разпределението ще се извърши на лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от ДКХ/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове.

Чл. 14. Ред и условия за разпределение на печалбите от Играта:

т. 1. Печеливши номера на кодове – „код за печалба“, ще бъдат изтеглени на дата 05.11.2017 г. от 18:30 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 06.10.2017 г. и 23:59:59 часа на 04.11.2017 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „ златно колие – детелина “, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „мобилен телефон“ и след което ще проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „таблет“.

т. 2. Не участват в горното разпределяне на печалби тези кодове, които макар и регистрирани и отговарящи на изискванията на чл. 6 на тези Правила, в периода на регистрацията по чл. 8, са определени за участие и лицата, които ги притежават са взели участие в допълнителната игра „Печалби плюс - Суми за думи 6” на ДП БСТ, без значение дали от тази игра са получили печалба или не.

Чл. 15. (1) Определяне на печалби за Играта „СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ”, се извършва като се определят печалби за печеливши номера на кодове – „код за печалба“, чрез изтегляне на регистриран код на случаен принцип измежду всички регистрирани кодове – „код за печалба“ и за които не е налице условието на чл. 14, т. 2 по-горе, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от ДКХ/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове. Тегленето на печалбите ще се извърши на предварително обявената дата и НА ЖИВО в рамките на излъчването по Българската национална телевизия на предаването на ДП БСТ „Теглене тиражите на Тото 2“.

(2) Участник, който е премиран с предметна печалба, ще бъде уведомен персонално на личния си профил, на посочените в профила имейл адрес и личен персонален телефонен номер в страната, в рамките на до 48 часа след края на определянето на печалбата. Неговото име също така ще бъде обявено на интернет адрес: https://www.facebook.com/totochance/, в  рамките на до 24 часа след края на определянето на печалбата.

Чл. 16. Всеки регистриран код – „код за печалба“ за Играта,  може да бъде премиран с допълнителна печалба само веднъж.

Чл. 17. (1) Печалби от Играта „СПЕЧЕЛИ ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ”, се предават на приносителя на талон, чийто код „код за печалба“ е определен като печеливш в разпределянето на видовете печалби. Приносителят на талон представя и документ за самоличност, данните от който трябва да отговарят на данните от личния профил, от който е регистриран съответния код.

(2) Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни не отговарят на регистрирания и изтеглен като печеливш код – „код за печалба“, и данните от създадения личен профил, то определената предметна печалба не се предава.

(3) Всяка от предметните печалби в тази Игра се предава, а документите за нея се обработват в ЦУ на ДП БСТ – гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28.

(4) Крайният срок за предявяване предаването на печалба е 30 дни след приключване на Играта, считано от 06.11.2017 г., а срокът за предаването им е 40 дни след приключване на Играта, считано от 06.11.2017 г. След изтичане на съответните срокове, предявявания за печалби не се приемат и такива не се предават.

 

 

Одобрени с Решение по т. 4 от

Протокол № 59/03.08.2017 г. на УС на ДП БСТ

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“  КАМПАНИЯ „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 5“

 
РАЗДЕЛ 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 1. На основание чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира допълнителни печалби „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 5“ /наричана тук, по-долу и само „Игра/та“/;

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор” /ДП БСТ/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28.

Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 5“  на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, утвърдени от Държавната комисия по хазарта, част от които са настоящите Правила.

Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на интернет адрес: www.toto.bg/lottery. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им интернет адрес:  www.toto.bg/lottery.

Чл. 5.Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.

Чл. 6. Право на участие в играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 5“  имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица са собственици на непечеливши талони от моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидности –„Домашни любимци“ 4 тираж, „Златният билет“ 2 тираж, Щастлив ден“ 1 тираж, „Големият удар“ 3 тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1 тираж, „Твоят късмет“ 1 тираж, „Тото джакпот“ 1 тираж,  „Честит празник!“ 4 тираж, „Островът на съкровищата“ 1 тираж, „Черният диамант“ 1 тираж, „Весели празници!“ 3 тираж, „Весели празници!“ 4 тираж, „Златото на фараона“ 1 тираж, „Каре АСА“ 1 тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1 тираж и "Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева" 1 тираж, нерегистрирани за участие в други игри на ДП БСТ с непечеливши талони; и

т. 3. които физически лица, са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за печалба“ на интернет адрес www.toto.bg/lottery.

Чл. 7.Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.

 
РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 8. Играта се организира и провежда в периода между 00:00:00 часа на 07.08.2017 г. до 23:59:59 часа на 15.10.2017 г., като талони за участие в играта се приемат за регистрация до 23:59:59 часа на 08.10.2017 г. ДП БСТ си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта в 00:00:00 часа на 07.08.2017 г.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Чл. 9. Условия за участие в разпределянето на печалби в играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 5“:

т. 1: Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидности –„Домашни любимци“ 4 тираж, „Златният билет“ 2 тираж, Щастлив ден“ 1 тираж, „Големият удар“ 3 тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1 тираж, „Твоят късмет“ 1 тираж, „Тото джакпот“ 1 тираж,  „Честит празник!“ 4 тираж, „Островът на съкровищата“ 1 тираж, „Черният диамант“ 1 тираж, „Весели празници!“ 3 тираж, „Весели празници!“ 4 тираж, „Златото на фараона“ 1 тираж, „Каре АСА“ 1 тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1 тираж и "Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева" 1 тираж; и

т. 2. Създаване на личен профил на адрес: www.toto.bg/lottery, в който се извършва регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и

т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в някоя от игралните зони, под специално защитно покритие - скреч поле, на талон от посочените в т. 1 игри, определен според правилата на тази игра за непечеливш; и

т. 4. Изтегляне чрез жребий на регистриран „код за печалба“ на участник от представители на ДП БСТ и обявяването на лицето, което го притежава на интернет адрес: www.toto.bg; и

т. 5. Лично явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на изтегленото чрез жребия лице за участие в играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 5“

Чл. 10. /1/ Един „код за печалба“ може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

/2/ Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове на непечеливши талони за периода на провеждане на играта.

Чл. 11. За създаване на личен профил, съгласно чл. 9, т. 2 е необходимо:

т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН; личен, реален и действащ имейл адрес; личен, реален и действащ телефонен номер в страната и

т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.

Чл. 12. Чрез създадения личен профил, всеки участник, собственик на непечеливш талон от някоя от разновидностите –„Домашни любимци“ 4 тираж, „Златният билет“ 2 тираж, Щастлив ден“ 1 тираж, „Големият удар“ 3 тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1 тираж, „Твоят късмет“ 1 тираж, „Тото джакпот“ 1 тираж,  „Честит празник!“ 4 тираж, „Островът на съкровищата“ 1 тираж, „Черният диамант“ 1 тираж, „Весели празници!“ 3 тираж, „Весели празници!“ 4 тираж, „Златото на фараона“ 1 тираж, „Каре АСА“ 1 тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1 тираж и "Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева" 1 тираж, може да извършва регистрация на кода – „код за печалба” в отделен екран – „регистрация на код”. В рамките на личния си профил, всеки участник получава информация и може да проследи, броя и номерата на регистрираните кодове, датата на която е извършена всяка регистрация, вида разновидност към която се отнасят. В личния профил не се предоставя информация дали лицето е определено чрез жребия по чл.9, т. 4.

Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в играта печалби:

За периода на играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 5“, Организаторът ще раздаде общо 36 парични печалби, на обща стойност до 19 800 лв., разпределяни съобразно реда посочен по-долу.

Чл. 14. Ред и условия за разпределение на печалбите от Играта:

(1) Определяне чрез жребий на регистриран „код за печалба“ на участник от представители на ДП БСТ и обявяването на лицата на интернет адрес: www.toto.bg, както следва:

т. 1. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 14.08.2017 г., от 10,00 часа до 11,00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 07.08.2017 г. до 23:59:59 часа на 13.08.2017 г. – обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 17.08.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 17.08.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 20.08.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 20.08.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 2. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 21.08.2017 г., от 10,00 часа до 11,00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 14.08.2017 г. до 23:59:59 часа на 20.08.2017 г. – обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 24.08.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 24.08.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 27.08.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 27.08.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 3. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 28.08.2017 г., от 10,00 часа до 11,00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 21.08.2017 г. до 23:59:59 часа на 27.08.2017 г. – обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 31.08.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 31.08.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 03.09.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 03.09.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 4. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 04.09.2017 г., от 10,00 часа до 11,00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 28.08.2017 г. до 23:59:59 часа на 03.09.2017 г. – обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 07.09.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 07.09.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 10.09.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 10.09.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

 т. 5. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 11.09.2017 г., от 10,00 часа до 11,00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 04.09.2017 г. до 23:59:59 часа на 10.09.2017 г. – обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 14.09.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 14.09.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 17.09.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 17.09.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 6. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 18.09.2017 г., от 10,00 часа до 11,00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 11.09.2017 г. до 23:59:59 часа на 17.09.2017 г. – обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 21.09.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 21.09.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 24.09.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 24.09.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 7. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 25.09.2017 г., от 10,00 часа до 11,00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 18.09.2017 г. до 23:59:59 часа на 24.09.2017 г. – обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 28.09.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 28.09.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 01.10.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 01.10.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 8. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 02.10.2017 г., от 10,00 часа до 11,00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 25.09.2017 г. до 23:59:59 часа на 01.10.2017 г. – обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 05.10.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 05.10.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 08.10.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 08.10.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 9. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 09.10.2017 г., от 10,00 часа до 11,00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 02.10.2017 г. до 23:59:59 часа на 08.10.2017 г. – обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 12.10.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 12.10.2017 г. в 18,30 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17,00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 15.10.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17,00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 15.10.2017 г. в 18,00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

 (2) Лицата, определени по реда по-горе, ще бъдат известени на предоставения от тях имейл адрес, както и представител на ДП БСТ ще се свърже с тях на предоставения телефонен номер в страната. В случай че до 12:00 часа на деня следващ деня на обявяване на определените лица, представител на ДП БСТ не установи с поне две от четирите съответно определени лица телефонен контакт и/или същите откажат да вземат участие в разпределянето на печалби в играта по реда по-долу, ДП БСТ провежда допълнителен жребий и свързване до потвърждаване участието в разпределянето на печалбите на двама участника.

(3) Ред за разпределяне на печалби за Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 5“; размери:

т. 1. Пред всяко от двете лица, определени по реда по-горе и явили се в телевизионното студио на ДП БСТ за участие в Играта има по едно табло, с логото на някоя от моментните лотарийни игри на БСТ и свободно място за залепване на магнитните букви, а така също има и масичка с два пакета карти, на които са изписани буквите от българската азбука – единия с гласни букви, другия – със съгласни. Пакетите съдържат общо по една буква от всички букви от българската азбука.

т. 2. В първи кръг двамата участника теглят един след друг, всеки от своите пакети, по една карта с буква (гласна или съгласна, по свой избор, но без да виждат обозначената върху картата буква), докато стигнат до 6 букви. След това хронометър отброява деветдесет секунди, в които двамата участника се стремят да направят на магнитната дъска пред тях дума, с колкото може повече букви от тези, които са си изтеглили. Водещите следят кога (в рамките на дадената минута) участникът е готов и обявяват това. За спечелил Първи кръг се обявява участникът, който е направил най-дългата дума от изтеглените от него букви. При равенство в броя на използваните букви, за спечелил се обявява този, който е успял да направи думата за по-кратко време, което е било оповестено от един от двамата водещи.

т. 3. Във втори кръг двамата участника теглят един след друг, всеки от своите пакети, по една карта с буква (гласна или съгласна, по свой избор, но без да виждат обозначената върху картата буква), докато стигнат до 8 букви; Буквите, изтеглени в Първи кръг не се връщат в пакетите и не участват във Втория кръг. След това хронометър отброява деветдесет секунди, в които двамата участника се стремят да направят на магнитната дъска пред тях дума, с колкото може повече букви от тези, които са си изтеглили. Водещите следят кога (в рамките на дадената минута) участникът е готов и обявяват това. За спечелил Втори кръг се обявява участникът, който е направил най-дългата дума от изтеглените от него букви. При равенство в броя на използваните букви, за спечелил се обявява този, който е успял да направи думата за по-кратко време, което е било оповестено от един от двамата водещи.

т. 4. В трети кръг двамата участника теглят един след друг, всеки от своите пакети, по една карта с буква (гласна или съгласна, по свой избор, но без да виждат обозначената върху картата буква), докато стигнат до 10 букви; Буквите, изтеглени в Първи и Втори кръг не се връщат в пакетите и не участват в Третия кръг. След това хронометър отброява деветдесет секунди, в които двамата участника се стремят да направят на магнитната дъска пред тях дума, с колкото може повече букви от тези, които са си изтеглили. Водещите следят кога (в рамките на дадената минута) участникът е готов и обявяват това. За спечелил Трети кръг се обявява участникът, който е направил най-дългата дума от изтеглените от него букви. При равенство в броя на използваните букви, за спечелил се обявява този, който е успял да направи думата за по-кратко време, което е било оповестено от един от двамата водещи.

т. 5. В случай, че един и същи участник е обявен за спечелил в Първи и Втори кръг, той се обявява за спечелил Играта, която се прекратява и Трети кръг не се провежда. Участникът който е бил обявен за спечелил два от общо трите кръга получава печалба от 1 000 лева, а другият – печалба от 100 лева.

т. 5а В случай, че в играта има участник обявен за спечелил в само един кръг, а в останалите два няма участник обявен за спечелил, то участника обявен за спечелил в единия кръг се обявява за спечелил Играта. Участникът, който е бил обявен за спечелил в кръга получава печалба от 1 000 лева, а другият – печалба от 100 лева.

т. 5б. В случай, че и двамата участника бъдат обявени за спечелили само по един от трите кръга /например единият е обявен за спечелил Първи кръг, другият е обявен за спечелил Втори кръг, а в Трети кръг няма участник, обявен за спечелил/, то тогава участникът, обявен за спечелил в кръга с по-малък номер получава печалба от 600 лева, а другият – печалба от 500 лева.

т. 5в. В случай, че и в трите кръга няма участник обявен за спечелил, то тогава, всеки от участниците получава печалба от 100 лв.

т. 6. Реализирането на действията по-горе се извършва на живо, в телевизионното студио на ДП БСТ, пред комисия с участието на представител на ДКХ и се излъчва по БНТ.

Чл. 15. Веднъж изтеглен даден код – „код за печалба“, същият не участва в последващи тегления за участие в разпределението на печалби.

Чл. 16. (1) При явяване в телевизионното студио за участие в разпределението на печалби в Играта, лицето представя на представител на ДП БСТ валиден личен негов документ за самоличност и талонът, който е определен в жребия по чл. 9, т. 4. Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни не отговарят на регистрирания и изтеглен номер на код – „код за печалба”, съответно на данните от създадения личен профил, то лицето не се допуска до участие в разпределението на печалбите.

(2) Печалбите от Играта се изплащат на приносителя на талон, чийто код „код за печалба” е изтеглен в жребия по чл. 9, т. 4 или по чл. 14, ал. 2, предл. второ, явил се е за участие в нея в телевизионното студио на ДП БСТ и бил обявен за спечелил съгласно чл. 14, ал. 3, т. 5. Приносителят на талон представя и документ за самоличност, данните, от който трябва да отговарят на данните от личния профил, от който е регистриран съответния код.

Чл. 17. Паричните печалби се обработват в ЦУ на ДП БСТ в деня на определянето им и се изплащат в същия ден в брой.

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ
В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ 
 „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 1. На основание чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира допълнителни печалби „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ /наричана тук, по-долу и само „Играта“/.

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Хайдушко изворче“ №28.

Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, утвърдени от Държавната комисия по хазарта, част от които са настоящите Правила.

Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на интернет адрес: www.toto.bg/lottery. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.toto.bg/lottery.

Чл. 5. Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.

Чл. 6. Право на участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица са собственици на талони от моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж, при които след изтриване на покритието на игралната зона се открият три еднакви символа , разположени на един ред, и

т. 3. които физически лица са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за печалба“, на интернет адрес: www.toto.bg/lottery.

Чл. 7. Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 8. Организирането и провеждането на Играта стартира от 00:00:00 часа на 11.12.2015 г. и се прекратява след изтегляне на всички предвидени за разпределение печалби по реда на „Печалби плюс”, описани в правилата на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж. Крайният срок на организиране и провеждане на играта се обявява публично, вкл. и на интернет адрес: www.toto.bg/lottery . ДП БСТ си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта в 00:00:00 часа на 11.12.2015 г.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Чл. 9. Условие за участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“:

т. 1. Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Трите 777-ци” I тираж; и

т. 2. Създаване на личен профил на адрес: www.toto.bg/lottery, в който се извършва регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и

т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в игралната зона под специално защитно покритие – скреч поле, на талон от посочената в т. 1 разновидност, след изтриване на покритието на игралната зона, на който се открият три еднакви символа , разположени на един ред.

Чл. 10. Един „код за печалба“ може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове на талони за периода на провеждане на Играта.

Чл. 11. За създаване на личен профил съгласно чл. 8, т. 2, е необходимо:

т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН; личен, реален и действащ имейл адрес; и

т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.

Чл. 12. Чрез създадения личен профил всеки участник, собственик на талон от разновидност „Трите 777-ци” I тираж, може да извършва регистрация на кода – „код за печалба“, в отделен екран – „Регистрирай код“. В рамките на личния си профил всеки участник получава информация и може да проследи: броя и номерата на регистрираните от него кодове; дата и час на всяка регистрация; дали регистриран от него код има изтеглена печалба; тегления на печалби, в които участва всеки от регистрираните кодове.

Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в Играта печалби:

В Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ Организаторът е определил и ще раздаде общо 110 парични печалби –

1 печалба от 77 777 лв.;

7 печалби по 7 777 лв.;

102 печалби по 777 лв.

разпределяни, по ред и условия, които се оповестяват предварително на интернет страницата на Играта посочен по-долу.

Чл. 14. Ред и условия за разпределение на печалбите от Играта:

(1) Периодични печалби в размер на 777 лв. и 7 777 лв. Изтеглянето на периодичните печалби в Играта се извърша съгласно График за предстоящи тегления, който предварително се обявява и публикува на  интернет адрес: www.toto.bg/lottery. В графика за теглене на печалбите подробно се оповестяват: точните дати и часове на тегления; сроковете за валидна регистрация на талони; видовете печалби по ред на изтегляне. В График за предстоящи тегления се оповестяват предварително предстоящите тегления на печалби и срокове на валидна регистрация, за период от минимум три календарни месеца.

(2) Голяма печалба в размер на 77 777 лв. Изтеглянето на печалбата в Играта се извършва измежду всички валидно регистрирани кодове на талони в периода на провеждане на Играта. Датата и часа на теглене на голямата печалбата се оповестява предварително публично, вкл. и на интернет адрес: www.toto.bg/lottery .

Чл. 15. (1) Определяне на печалби за Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“:

т. 1. Периодични и голяма печалби се определят, чрез изтегляне на случаен принцип измежду всички регистрирани кодове – „код за печалба“, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от ДКХ/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове. Тегления на печалби ще се извършва на предварително обявените дати и НА ЖИВО в рамките на излъчването по Българската национална телевизия на предаването на ДП БСТ „Теглене тиражите на Тото 2 и Втори тото шанс“.

(2) Участник, който е премиран с печалба, ще бъде уведомен персонално на личния си профил и на посочения в профила имейл адрес в рамките на до 48 часа след края на всяко съответно определяне на печалба.

Чл. 16. Всеки регистриран код – „код за печалба“, се допуска до едно участие в разпределението на всяка от видовете печалби – периодични и голяма печалба.

т. 1. Участието в разпределение на периодичните печалби се допуска за съответен предварително обявен период, през който е регистриран даден код. Например: ако според График за предстоящи тегления, е обявено теглене на периодични печалби на 28.01.2016 г., с валиден период за регистрация от 00:00:00 на 11.12.2015 г. до  24:00:00 на 27.01.2016 г., а код – „код за печалба“, е регистриран в 12:00:00 часа на 19.12.2015 г., то той участва в разпределението на периодични печалби, чието теглене е на 28.01.2016 г.

т. 2. До участие в разпределението на голямата печалба се допускат всички кодове „код за печалба“ валидно регистрирани в периода, посочен в чл. 8 от Правилата.

Чл. 17. Определянето на паричните печалби за печелившите кодове измежду всички регистрирани за съответния период се извършва в последователност от най-малка към най-голяма по размер.

Чл. 18. Веднъж определен като печеливш даден код – „код за печалба“, същият не участва в последващи определяния на печалби.

Чл. 19. (1) Печалби от Играта, се изплащат на приносителя на талон, чийто код „код за печалба“ е определен като печеливш в някое от разпределянията на видовете печалби – периодични и голяма. Приносителят на талон представя и документ за самоличност, данните от който трябва да отговарят на данните от личния профил, от който е регистриран съответния код.

(2) Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни не отговарят на регистрирания и изтеглен като печеливш код – „код за печалба“, и данните от създадения личен профил, то печалба не се изплаща.

 Чл. 20. (1) Парични печалби от 777 лв. се изплащат или обработват за изплащане от Регионалните дирекции на ДП БСТ.

(2) Парични печалби от 7 777 лв. и  77 777 лв. се обработва за изплащане в ЦУ на ДП БСТ.

(3) Крайният срок за предявяване изплащането на печалба е 30 дни след обявяване приключване на Играта, а срокът за изплащането им е 40 дни след приключване на Играта, считано от датата следваща тази, в която е обявено приключването на Играта. След изтичане на съответните срокове, предявявания за печалби не се приемат и такива не се изплащат.