Правила и условия за участие

Одобрени с Решение по т. 2 от

Протокол № 80/18.06.2018 г. на УС на ДП БСТ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ
В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“
„ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ПОЧИВКА“

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 1. На основание чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира допълнителни печалби „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ПОЧИВКА“ /наричана тук, по-долу и само „Играта“/.

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Хайдушко изворче“ №28.

Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ПОЧИВКА“ на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, утвърдени от Държавната комисия по хазарта, част от които са настоящите Правила.

Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на интернет адреси: www.toto.bg/lottery и https://www.facebook.com/totochance/. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адреси:  www.toto.bg/lottery и https://www.facebook.com/totochance/.

Чл. 5. Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.

Чл. 6. Право на участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ПОЧИВКА“ имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица са собственици на талони за моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Супер късмет през лятото”– първи тираж, при които след изтриване на покритията на игралните зони – „Игра 1“, „Бонус“, „Игра 2“, „Игра 3“, “Игра 4“ и „Бонус“, независимо в коя от тях, се открие един символ , и

т. 3. които физически лица са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за печалба“, на интернет адрес: www.toto.bg/lottery.

Чл. 7. Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 8. Играта се организира и провежда в периода от 00:00:00 ч. на 22.06.2018 г. до 23:59:59 ч. на 19.08.2018 г., като талони за участие в Играта се приемат за регистрация от 00:00:00 часа на 22.06.2018 г. до 23:59:59 часа на 18.08.2018 г. ДП БСТ си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта в 00:00:00 часа на 22.06.2018 г.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Чл. 9. Условие за участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ПОЧИВКА“:

т. 1. Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Супер късмет през лятото” I тираж; и

т. 2. Създаване на личен профил на адрес: www.toto.bg/lottery, в който се извършва регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и

т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в игрална зона „Игра 3“ под специално защитно покритие – скреч поле, на талон от посочената в т. 1 разновидност, след изтриване на покритията на игралните зони – „Игра 1“, „Бонус“, „Игра 2“, „Игра 3“, “Игра 4“ и „Бонус“, независимо в коя от тях, се открие един символ  .

Чл. 10. Един „код за печалба“ може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове на талони за периода на провеждане на Играта.

Чл. 11. За създаване на личен профил съгласно чл. 9, т. 2, е необходимо:

т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН; личен, реален и действащ имейл адрес; личен, реален и действащ телефонен номер в страната и

т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.

Чл. 12. Чрез създадения личен профил всеки участник, собственик на талон за Играта „Супер късмет през лятото“ 1-ви тираж, в който след изтриване на покритията на игралните зони – „Игра 1“, „Бонус“, „Игра 2“, „Игра 3“, “Игра 4“ и „Бонус“, независимо в коя от тях, се открие един символ , може да извършва регистрация на кода – „код за печалба“, в отделен екран – „Регистрирай код“. В рамките на личния си профил всеки участник получава информация и може да проследи броя и номерата на регистрираните кодове, датата на която е извършена всяка регистрация, както и дали има изтеглена печалба.

 

Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в Играта печалби:

В Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ПОЧИВКА“ Организаторът е определил и ще предаде общо 17 (седемнадесет) предметни печалби, както следва:

16 (шестнадесет) периодични предметни печалби – „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четиризвезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“;

1 (една) голяма предметна печалби – „ваучер за едноседмична почивка (6 нощувки) за двама в четиризвезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“

Разпределението ще се извърши на лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от ДКХ/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове.

 

Чл. 14. Ред и условия за разпределение на печалбите от Играта:

 (1) Периодичните печалби – „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“,  ще бъдат разпределени при следния график:

 

т. 1. Два печеливши номера на кодове – „код за печалба“, измежду всички регистрирани в периода между 00:00:00 часа на 22.06.2018 г. и 23:59:59 часа на 30.06.2018 г., ще бъдат изтеглени на дата 01.07.2018 г. от 18:00 часа до 20:00 часа. Печалбите -  „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“ ще се реализират при условията на фиксирани дати за почивка от 20.07.2018 г. - 22.07.2018 г., без право на замяна;

т. 2. Два печеливши номера на кодове – „код за печалба“, измежду всички регистрирани в периода между 00:00:00 часа на 01.07.2018 г. и 23:59:59 часа на 07.07.2018 г., ще бъдат изтеглени на дата 08.07.2018 г. от 18:00 часа до 20:00 часа. Печалбите -  „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“ ще се реализират при условията на фиксирани дати за почивка от 27.07.2018 г. - 29.07.2018 г., без право на замяна;

т. 3. Два печеливши номера на кодове – „код за печалба“, измежду всички регистрирани в периода между 00:00:00 часа на 08.07.2018 г. и 23:59:59 часа на 14.07.2018 г., ще бъдат изтеглени на дата 15.07.2018 г. от 18:00 часа до 20:00 часа. Печалбите -  „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“ ще се реализират при условията на фиксирани дати за почивка от 03.08.2018 г. - 05.08.2018 г., без право на замяна;

т. 4. Два печеливши номера на кодове – „код за печалба“, измежду всички регистрирани в периода между 00:00:00 часа на 15.07.2018 г. и 23:59:59 часа на 21.07.2018 г., ще бъдат изтеглени на дата 22.07.2018 г. от 18:00 часа до 20:00 часа. Печалбите -  „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“ ще се реализират при условията на фиксирани дати за почивка от 10.08.2018 г. - 12.08.2018 г., без право на замяна;

т. 5. Два печеливши номера на кодове – „код за печалба“, измежду всички регистрирани в периода между 00:00:00 часа на 22.07.2018 г. и 23:59:59 часа на 28.07.2018 г., ще бъдат изтеглени на дата 29.07.2018 г. от 18:00 часа до 20:00 часа. Печалбите -  „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“ ще се реализират при условията на фиксирани дати за почивка от 17.08.2018 г. - 19.08.2018 г., без право на замяна;

т. 6. Два печеливши номера на кодове – „код за печалба“, измежду всички регистрирани в периода между 00:00:00 часа на 29.07.2018 г. и 23:59:59 часа на 04.08.2018 г., ще бъдат изтеглени на дата 05.08.2018 г. от 18:00 часа до 20:00 часа. Печалбите -  „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“ ще се реализират при условията на фиксирани дати за почивка от 24.08.2018 г. - 26.08.2018 г., без право на замяна;

т. 7. Два печеливши номера на кодове – „код за печалба“, измежду всички регистрирани в периода между 00:00:00 часа на 05.08.2018 г. и 23:59:59 часа на 11.08.2018 г., ще бъдат изтеглени на дата 12.08.2018 г. от 18:00 часа до 20:00 часа. Печалбите -  „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“ ще се реализират при условията на фиксирани дати за почивка от 31.08.2018 г. - 02.09.2018 г., без право на замяна;

т. 8. Два печеливши номера на кодове – „код за печалба“, измежду всички регистрирани в периода между 00:00:00 часа на 12.08.2018 г. и 23:59:59 часа на 18.08.2018 г., ще бъдат изтеглени на дата 19.08.2018 г. от 18:00 часа до 20:00 часа. Печалбите -  „ваучер за 3-дневна почивка (2 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“ ще се реализират при условията на фиксирани дати за почивка от 07.09.2018 г. - 09.09.2018 г., без право на замяна;

(2) Голямата печалба – „ваучер за едноседмична почивка (6 нощувки) за двама в четири звезден хотел на българското Черноморие през летен сезон 2018 г. на минимална база за изхранване FB (закуска, обяд и вечеря)“ ще бъде изтеглена на дата 19.08.2018 г. от 18:00 часа до 20:00 часа, измежду всички регистрирани в Играта кодове – “код за печалба“ в периода между 00:00:00 часа на 22.06.2018 г. и 23:59:59 часа на 18.08.2018 г. Голямата печалба ще се реализира при условията на фиксирани дати за почивка от 09.09.2018 г. - 16.09.2018 г., без право на замяна;

 

Чл. 15. (1) Определяне на печалби за Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТОТО ПОЧИВКА“:

т. 1. Печалбите за Играта се определят, чрез изтегляне на случаен принцип измежду всички регистрирани кодове – „код за печалба“, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от ДКХ/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове. Тегления на печалби ще се извършва на предварително обявените дати и НА ЖИВО в рамките на излъчването по Българската национална телевизия на предаването на ДП БСТ „Теглене тиражите на Тото 2“

(2) Участник, който е премиран с предметна печалба, ще бъде уведомен персонално на личния си профил и на посочения в профила имейл адрес в рамките на до 48 часа след края на всяко съответно определяне на печалба.

Чл. 16. Всеки регистриран код – „код за печалба“, се допуска до едно участие в разпределението на всяка от видовете печалби – периодични и голяма печалба.

т. 1. Участието в разпределение на периодичните печалби се допуска за съответен предварително обявен период, през който е регистриран даден код. Например: ако според графика за предстоящи тегления по чл. 14, ал. 1, т. 1 – т. 8, е обявено теглене на периодични печалби на 22.07.2018 г., с валиден период за регистрация от 00:00:00 на 15.07.2018 г. до  24:00:00 на 21.07.2018 г., а код – „код за печалба“, е регистриран в 12:00:00 часа на 18.07.2018 г., то той участва в разпределението на периодични печалби, чието теглене е на 22.07.2018 г.

т. 2. До участие в разпределението на голямата печалба се допускат всички кодове - „код за печалба“ валидно регистрирани в периода, посочен в чл. 8 от Правилата.

Чл. 17. Веднъж определен като печеливш даден код – „код за печалба“, същият не участва в последващи определяния на печалби.

Чл. 18. (1) Печалби от Играта, се предават на приносителя на талон, чийто код „код за печалба“ е определен като печеливш в някое от разпределянията на видовете печалби – периодични и голяма. Освен валиден талон, приносителят му представя и документ за самоличност, данните от който трябва да отговарят на данните от личния профил, от който е регистриран съответния код.

(2) Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни не отговарят на регистрирания и изтеглен като печеливш код – „код за печалба“, и данните от създадения личен профил, то определената предметна печалба не се предава.

(3) Всяка от предметните печалби в тази Игра се предава, а документите за нея се обработват в ЦУ на ДП БСТ – гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28.

(4) Крайният срок за предявяване предаването на всяка печалба по чл. 13 е 15 дни след съответното ѝ изтегляне, съобразно посоченото в чл. 14, ал. 1, т.1-т.8 и чл. 14, ал. 2, а срокът за предаването ѝ е 18 дни след съответното ѝ изтегляне, съобразно посоченото в чл. 14, ал. 1, т.1-т.8 и чл. 14, ал. 2. След изтичане на съответните срокове, предявявания за печалби не се приемат и такива не се предават.

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“  КАМПАНИЯ „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 9

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 1. На основание чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира допълнителни печалби „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 9“ /наричана тук, по-долу и само „Игра/та“/;

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор” /ДП БСТ/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28.

Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 9“ на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, утвърдени от Държавната комисия по хазарта, част от които са настоящите Правила.

Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на интернет адрес: www.toto.bg/lottery. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им интернет адрес:  www.toto.bg/lottery.

Чл. 5.Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.

Чл. 6. Право на участие в играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 9“  имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица са собственици на непечеливши талони от моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидности –„Домашни любимци“ 4 тираж, „Златният билет“ 2 тираж, Щастлив ден“ 1 тираж, „Големият удар“ 3 тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1 тираж, „Твоят късмет“ 1 тираж, „Тото джакпот“ 1 тираж,  „Честит празник!“ 4 тираж, „Островът на съкровищата“ 1 тираж, „Черният диамант“ 1 тираж, „Весели празници!“ 3 тираж, „Весели празници!“ 4 тираж, „Златото на фараона“ 1 тираж, „Каре АСА“ 1 тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1 тираж, „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“1 тираж, „Разбий трезора“ 1 тираж, „Празнични печалби“ 1 тираж, „Първа класа“ 1 тираж, "Супер късмет" 1 тираж, "Фреш" 1 и "Супер късмет през лятото" 1 тираж и същите талони не са регистрирани преди датата и часа на старта на Играта за участие в други игри на ДП БСТ с непечеливши талони; и

т. 3. които физически лица, са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за печалба“ на интернет адрес www.toto.bg/lottery.

Чл. 7.Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 8. Играта се организира и провежда в периода между 00:00:00 часа на 11.06.2018 г. до 23:59:59 часа на 26.08.2018 г., като талони за участие в играта се приемат за регистрация до 23:59:59 часа на 19.08.2018 г. ДП БСТ си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта в 00:00:00 часа на 11.06.2018 г.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Чл. 9. Условия за участие в разпределянето на печалби в играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 9“:

т. 1: Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидности –„Домашни любимци“ 4 тираж, „Златният билет“ 2 тираж, Щастлив ден“ 1 тираж, „Големият удар“ 3 тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1 тираж, „Твоят късмет“ 1 тираж, „Тото джакпот“ 1 тираж,  „Честит празник!“ 4 тираж, „Островът на съкровищата“ 1 тираж, „Черният диамант“ 1 тираж, „Весели празници!“ 3 тираж, „Весели празници!“ 4 тираж, „Златото на фараона“ 1 тираж, „Каре АСА“ 1 тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1 тираж, „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“1 тираж, „Разбий трезора“ 1 тираж, „Празнични печалби“ 1 тираж, „Първа класа“ 1 тираж, "Супер късмет" 1 тираж, "Фреш" 1 и "Супер късмет през лятото" 1 тираж; и

т. 2. Създаване на личен профил на адрес: www.toto.bg/lottery, в който се извършва регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и

т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в някоя от игралните зони, под специално защитно покритие - скреч поле, на талон от посочените в т. 1 игри, определен според правилата на тази игра за непечеливш; и

т. 4. Изтегляне чрез жребий на регистриран „код за печалба“ на участник от представители на ДП БСТ и обявяването на лицето, което го притежава на интернет адрес: www.toto.bg; и

т. 5. Лично явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на изтегленото чрез жребия лице за участие в играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 9“

Чл. 10. /1/ Един „код за печалба“ може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

/2/ Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове на непечеливши талони за периода на провеждане на играта.

Чл. 11. За създаване на личен профил, съгласно чл. 9, т. 2 е необходимо:

т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН; личен, реален и действащ имейл адрес; личен, реален и действащ телефонен номер в страната и

т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.

Чл. 12. Чрез създадения личен профил, всеки участник, собственик на непечеливш талон от някоя от разновидностите –„Домашни любимци“ 4 тираж, „Златният билет“ 2 тираж, Щастлив ден“ 1 тираж, „Големият удар“ 3 тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1 тираж, „Твоят късмет“ 1 тираж, „Тото джакпот“ 1 тираж,  „Честит празник!“ 4 тираж, „Островът на съкровищата“ 1 тираж, „Черният диамант“ 1 тираж, „Весели празници!“ 3 тираж, „Весели празници!“ 4 тираж, „Златото на фараона“ 1 тираж, „Каре АСА“ 1 тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1 тираж, „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“1 тираж, „Разбий трезора“ 1 тираж, „Празнични печалби“ 1 тираж, „Първа класа“ 1 тираж, "Супер късмет" 1 тираж, "Фреш" 1 и "Супер късмет през лятото" 1 тираж, може да извършва регистрация на кода – „код за печалба” в отделен екран – „регистрация на код”. В рамките на личния си профил, всеки участник получава информация и може да проследи, броя и номерата на регистрираните кодове, датата на която е извършена всяка регистрация, вида разновидност към която се отнасят. В личния профил не се предоставя информация дали лицето е определено чрез жребия по чл.9, т. 4.

Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в играта печалби:

За периода на играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 9“, Организаторът ще раздаде общо 44 парични печалби, на обща стойност до 24 200 лв., разпределяни съобразно реда посочен по-долу.

Чл. 14. Ред и условия за разпределение на печалбите от Играта:

(1) Определяне чрез жребий на регистриран „код за печалба“ на участник от представители на ДП БСТ и обявяването на лицата на интернет адрес: www.toto.bg, както следва:

т. 1. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 11.06.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 04.06.2018 г. до 23:59:59 часа на 10.06.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 14.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 14.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 17.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 17.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 2. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 18.06.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 11.06.2018 г. до 23:59:59 часа на 17.06.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 21.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 21.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 24.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 24.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 3. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 25.06.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 18.06.2018 г. до 23:59:59 часа на 24.06.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 28.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 28.06.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 01.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 01.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 4. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 02.07.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 25.06.2018 г. до 23:59:59 часа на 01.07.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 05.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 05.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 08.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 08.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 5. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 09.07.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 02.07.2018 г. до 23:59:59 часа на 08.07.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 12.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 12.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 15.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 15.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 6. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 16.07.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 09.07.2018 г. до 23:59:59 часа на 15.07.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 19.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 19.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 22.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 22.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 7. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 23.07.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 16.07.2018 г. до 23:59:59 часа на 22.07.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 26.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 26.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 29.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 29.07.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 8. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 30.07.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 23.07.2018 г. до 23:59:59 часа на 29.07.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 02.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 02.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 05.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 05.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 9. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 06.08.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 30.07.2018 г. до 23:59:59 часа на 05.08.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 09.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 09.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 12.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 12.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 10. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 13.08.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 06.08.2018 г. до 23:59:59 часа на 12.08.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 16.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 16.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 19.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 19.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

т. 11. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 20.08.2018 г., от 10:00 часа до 11:00 часа, измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 13.08.2018 г. до 23:59:59 часа на 19.08.2018 г. – обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 23.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 23.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти; обявяване в същия ден до 17:00 часа на две лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 26.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева и обявяване в същия ден до 17:00 часа на две резервни лица с право за явяване в телевизионното студио на ДП БСТ на 26.08.2018 г. в 18:00 часа за участие в разпределянето на печалби на стойност 1100 лева, в случай че някое от първите две обявени лица откаже участие или не бъде открито на посочените в личния му профил по чл. 9, т. 2, контакти;

(2) Лицата, определени по реда по-горе, ще бъдат известени на предоставения от тях имейл адрес, както и представител на ДП БСТ ще се свърже с тях на предоставения телефонен номер в страната. В случай че до 12:00 часа на деня следващ деня на обявяване на определените лица, представител на ДП БСТ не установи с поне две от четирите съответно определени лица телефонен контакт и/или същите откажат да вземат участие в разпределянето на печалби в играта по реда по-долу, ДП БСТ провежда допълнителен жребий и свързване до потвърждаване участието в разпределянето на печалбите на двама участници.

(3) Ред за разпределяне на печалби за Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ 9“; размери:

т. 1. Пред всяко от двете лица, определени по реда по-горе и явили се в телевизионното студио на ДП БСТ за участие в Играта има по едно табло, с логото на някоя от моментните лотарийни игри на БСТ и свободно място за залепване на магнитни букви, а така също има и масичка с два пакета карти, на които са изписани буквите от българската азбука – единия с гласни букви („А“, „Ъ“, „О“, „У“, „Е“, „И“, като към тях се добавят и буквите „Ю“ и „Я“), другия – със съгласни. Пакетите съдържат общо по една буква от всички букви от българската азбука. Преди стартиране на играта и двамата участници разбъркват пакетите с картите си, но без да виждат буквите, обозначени на самите карти.

т. 2. В първи кръг двамата участници, с помощта на водещите, теглят един след друг, всеки от своите пакети, по една карта с буква (гласна или съгласна, по свой избор, но без да виждат обозначената върху картата буква), докато стигнат до 6 букви. След това хронометър отброява деветдесет секунди, в които двамата участници се стремят да направят на магнитната дъска пред тях дума, с колкото може повече букви от тези, които са си изтеглили. Когато участник прецени, че е готов, дава знак за спиране на времето (в рамките на регламента от 90 секунди) с думата „стоп“ и вдигане на ръка. Водещите следят кога участникът е готов и своевременно обявяват това. За спечелил Първи кръг се обявява участникът, който е направил най-дългата дума от изтеглените от него букви. При равенство в броя на използваните букви, за спечелил се обявява този, който е успял да направи думата за по-кратко време, което е било оповестено от един от двамата водещи.

т. 3. Във втори кръг двамата участници, с помощта на водещите, теглят един след друг, всеки от своите пакети, по една карта с буква (гласна или съгласна, по свой избор, но без да виждат обозначената върху картата буква), докато стигнат до 8 букви. Буквите, изтеглени в Първи кръг не се връщат в пакетите и не участват във Втория кръг. След това хронометър отброява деветдесет секунди, в които двамата участници се стремят да направят на магнитната дъска пред тях дума, с колкото може повече букви от тези, които са си изтеглили. Когато участник прецени, че е готов, дава знак за спиране на времето (в рамките на регламента от 90 секунди) с думата „стоп“ и вдигане на ръка. Водещите следят кога участникът е готов и своевременно обявяват това. За спечелил Втори кръг се обявява участникът, който е направил най-дългата дума от изтеглените от него букви. При равенство в броя на използваните букви, за спечелил се обявява този, който е успял да направи думата за по-кратко време, което е било оповестено от един от двамата водещи.

т. 4. В трети кръг двамата участници, с помощта на водещите, теглят един след друг, всеки от своите пакети, по една карта с буква (гласна или съгласна, по свой избор, но без да виждат обозначената върху картата буква), докато стигнат до 10 букви. Буквите, изтеглени в Първи и Втори кръг, не се връщат в пакетите и не участват в Третия кръг. След това хронометър отброява деветдесет секунди, в които двамата участници се стремят да направят на магнитната дъска пред тях дума, с колкото може повече букви от тези, които са си изтеглили. Когато участник прецени, че е готов, дава знак за спиране на времето (в рамките на регламента от 90 секунди) с думата „стоп“ и вдигане на ръка. Водещите следят кога участникът е готов и своевременно обявяват това. За спечелил Трети кръг се обявява участникът, който е направил най-дългата дума от изтеглените от него букви. При равенство в броя на използваните букви, за спечелил се обявява този, който е успял да направи думата за по-кратко време, което е било оповестено от един от двамата водещи.

т. 5. В случай, че един и същи участник е обявен за спечелил в Първи и Втори кръг, той се обявява за спечелил Играта, която се прекратява и Трети кръг не се провежда. Участникът който е бил обявен за спечелил два от общо трите кръга получава печалба от 1 000 лева, а другият – печалба от 100 лева.

т. 5а В случай, че в играта има участник, обявен за спечелил в само един кръг, а в останалите два няма участник, обявен за спечелил, то участникът, обявен за спечелил в единия кръг, се обявява за спечелил Играта. Участникът, който е бил обявен за спечелил в кръга получава печалба от 1 000 лева, а другият – печалба от 100 лева.

т. 5б. В случай, че и двамата участници бъдат обявени за спечелили само по един от трите кръга /например единият е обявен за спечелил Първи кръг, другият е обявен за спечелил Втори кръг, а в Трети кръг няма участник, обявен за спечелил/, то тогава участникът, обявен за спечелил в кръга с по-малък номер получава печалба от 600 лева, а другият – печалба от 500 лева.

т. 5в. В случай, че и в трите кръга няма участник обявен за спечелил, то тогава, всеки от участниците получава печалба от 100 лв.

т. 6. Реализирането на действията по-горе се извършва на живо, в телевизионното студио на ДП БСТ, пред комисия с участието на представител на ДКХ и се излъчва по БНТ.

Чл. 15. (1) Веднъж изтеглен даден код – „код за печалба“, същият не участва в последващи тегления за участие в разпределението на печалби.

Чл. 16. (1) При явяване в телевизионното студио за участие в разпределението на печалби в Играта, лицето представя на представител на ДП БСТ валиден личен негов документ за самоличност и талонът, който е определен в жребия по чл. 9, т. 4. Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни не отговарят на регистрирания и изтеглен номер на код – „код за печалба”, съответно на данните от създадения личен профил, то лицето не се допуска до участие в разпределението на печалбите.

(2) Печалбите от Играта се изплащат на приносителя на талон, чийто код „код за печалба” е изтеглен в жребия по чл. 9, т. 4 или по чл. 14, ал. 2, предл. второ, явил се е за участие в нея в телевизионното студио на ДП БСТ и бил обявен за спечелил съгласно чл. 14, ал. 3, т. 5. Приносителят на талон представя и документ за самоличност, данните, от който трябва да отговарят на данните от личния профил, от който е регистриран съответния код.

Чл. 17. Паричните печалби се обработват в ЦУ на ДП БСТ в деня на определянето им и се изплащат в същия ден в брой.

 

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ
В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ –
 „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 1. На основание чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира допълнителни печалби „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ /наричана тук, по-долу и само „Играта“/.

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Хайдушко изворче“ №28.

Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, утвърдени от Държавната комисия по хазарта, част от които са настоящите Правила.

Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на интернет адрес: www.toto.bg/lottery. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.toto.bg/lottery.

Чл. 5. Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.

Чл. 6. Право на участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица са собственици на талони от моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж, при които след изтриване на покритието на игралната зона се открият три еднакви символа , разположени на един ред, и

т. 3. които физически лица са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за печалба“, на интернет адрес: www.toto.bg/lottery.

Чл. 7. Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 8. Организирането и провеждането на Играта стартира от 00:00:00 часа на 11.12.2015 г. и се прекратява след изтегляне на всички предвидени за разпределение печалби по реда на „Печалби плюс”, описани в правилата на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж. Крайният срок на организиране и провеждане на играта се обявява публично, вкл. и на интернет адрес: www.toto.bg/lottery . ДП БСТ си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта в 00:00:00 часа на 11.12.2015 г.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Чл. 9. Условие за участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“:

т. 1. Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Трите 777-ци” I тираж; и

т. 2. Създаване на личен профил на адрес: www.toto.bg/lottery, в който се извършва регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и

т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в игралната зона под специално защитно покритие – скреч поле, на талон от посочената в т. 1 разновидност, след изтриване на покритието на игралната зона, на който се открият три еднакви символа , разположени на един ред.

Чл. 10. Един „код за печалба“ може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове на талони за периода на провеждане на Играта.

Чл. 11. За създаване на личен профил съгласно чл. 8, т. 2, е необходимо:

т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН; личен, реален и действащ имейл адрес; и

т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.

Чл. 12. Чрез създадения личен профил всеки участник, собственик на талон от разновидност „Трите 777-ци” I тираж, може да извършва регистрация на кода – „код за печалба“, в отделен екран – „Регистрирай код“. В рамките на личния си профил всеки участник получава информация и може да проследи: броя и номерата на регистрираните от него кодове; дата и час на всяка регистрация; дали регистриран от него код има изтеглена печалба; тегления на печалби, в които участва всеки от регистрираните кодове.

Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в Играта печалби:

В Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ Организаторът е определил и ще раздаде общо 110 парични печалби –

1 печалба от 77 777 лв.;

7 печалби по 7 777 лв.;

102 печалби по 777 лв.

разпределяни, по ред и условия, които се оповестяват предварително на интернет страницата на Играта посочен по-долу.

Чл. 14. Ред и условия за разпределение на печалбите от Играта:

(1) Периодични печалби в размер на 777 лв. и 7 777 лв. Изтеглянето на периодичните печалби в Играта се извърша съгласно График за предстоящи тегления, който предварително се обявява и публикува на  интернет адрес: www.toto.bg/lottery. В графика за теглене на печалбите подробно се оповестяват: точните дати и часове на тегления; сроковете за валидна регистрация на талони; видовете печалби по ред на изтегляне. В График за предстоящи тегления се оповестяват предварително предстоящите тегления на печалби и срокове на валидна регистрация, за период от минимум три календарни месеца.

(2) Голяма печалба в размер на 77 777 лв. Изтеглянето на печалбата в Играта се извършва измежду всички валидно регистрирани кодове на талони в периода на провеждане на Играта. Датата и часа на теглене на голямата печалбата се оповестява предварително публично, вкл. и на интернет адрес: www.toto.bg/lottery .

Чл. 15. (1) Определяне на печалби за Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“:

т. 1. Периодични и голяма печалби се определят, чрез изтегляне на случаен принцип измежду всички регистрирани кодове – „код за печалба“, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от ДКХ/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове. Тегления на печалби ще се извършва на предварително обявените дати и НА ЖИВО в рамките на излъчването по Българската национална телевизия на предаването на ДП БСТ „Теглене тиражите на Тото 2 и Втори тото шанс“.

(2) Участник, който е премиран с печалба, ще бъде уведомен персонално на личния си профил и на посочения в профила имейл адрес в рамките на до 48 часа след края на всяко съответно определяне на печалба.

Чл. 16. Всеки регистриран код – „код за печалба“, се допуска до едно участие в разпределението на всяка от видовете печалби – периодични и голяма печалба.

т. 1. Участието в разпределение на периодичните печалби се допуска за съответен предварително обявен период, през който е регистриран даден код. Например: ако според График за предстоящи тегления, е обявено теглене на периодични печалби на 28.01.2016 г., с валиден период за регистрация от 00:00:00 на 11.12.2015 г. до  24:00:00 на 27.01.2016 г., а код – „код за печалба“, е регистриран в 12:00:00 часа на 19.12.2015 г., то той участва в разпределението на периодични печалби, чието теглене е на 28.01.2016 г.

т. 2. До участие в разпределението на голямата печалба се допускат всички кодове „код за печалба“ валидно регистрирани в периода, посочен в чл. 8 от Правилата.

Чл. 17. Определянето на паричните печалби за печелившите кодове измежду всички регистрирани за съответния период се извършва в последователност от най-малка към най-голяма по размер.

Чл. 18. Веднъж определен като печеливш даден код – „код за печалба“, същият не участва в последващи определяния на печалби.

Чл. 19. (1) Печалби от Играта, се изплащат на приносителя на талон, чийто код „код за печалба“ е определен като печеливш в някое от разпределянията на видовете печалби – периодични и голяма. Приносителят на талон представя и документ за самоличност, данните от който трябва да отговарят на данните от личния профил, от който е регистриран съответния код.

(2) Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни не отговарят на регистрирания и изтеглен като печеливш код – „код за печалба“, и данните от създадения личен профил, то печалба не се изплаща.

 Чл. 20. (1) Парични печалби от 777 лв. се изплащат или обработват за изплащане от Регионалните дирекции на ДП БСТ.

(2) Парични печалби от 7 777 лв. и  77 777 лв. се обработва за изплащане в ЦУ на ДП БСТ.

(3) Крайният срок за предявяване изплащането на печалба е 30 дни след обявяване приключване на Играта, а срокът за изплащането им е 40 дни след приключване на Играта, считано от датата следваща тази, в която е обявено приключването на Играта. След изтичане на съответните срокове, предявявания за печалби не се приемат и такива не се изплащат.