Правила и условия за участие

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ
В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, КАМПАНИЯ - „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ЧЕТИРИЛИСТЕН КЪСМЕТ”

 

РАЗДЕЛ 1.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 1. На основание чл. 15, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира допълнителни печалби „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ЧЕТИРИЛИСТЕН КЪСМЕТ” (наричана тук, по-долу  и само Игра/та).

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Хайдушко изворче“ №28.

Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ЧЕТИРИЛИСТЕН КЪСМЕТ” на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички”, утвърдени от Националната агенция по приходите, част от които са настоящите Правила.

Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на интернет адрес: https://lottery.toto.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес https://lottery.toto.bg.

Чл. 5. (1) Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.

(2) В случай на непреодолима сила /форсмажор/ за Организатора, която препятства реализирането на което и да е от условията за участие в Играта и/или провеждането на който и да е етап от Играта, то същата се спира, в т.ч. и изплащането на парични печалби, за времето през което съществува събитието от извънреден характер. Ако непреодолимата сила продължи повече от 20 дни, Играта се счита за прекратена и Организаторът не дължи каквото и да е обезщетение на участник, в т.ч. и изплащането на печалба.

Чл. 6. Право на участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ЧЕТИРИЛИСТЕН КЪСМЕТ” имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица са собственици на непечеливши талони от моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидности –„Домашни любимци“ 4-и тираж, „Златният билет“ 2-и тираж, Щастлив ден“ 1-и тираж, „Големият удар“ 3-и тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1-и тираж, „Твоят късмет“ 1-и тираж, „Тото джакпот“ 1-и тираж,  „Честит празник!“ 4-и тираж, „Островът на съкровищата“ 1-и тираж, „Черният диамант“ 1-и тираж, „Весели празници!“ 3-и, 4-и и 5-и тираж, „Златото на фараона“ 1-и тираж, „Каре АСА“ 1-и тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1-и тираж, „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“1-и тираж, „Разбий трезора“ 1-и тираж, „Празнични печалби“ 1-и тираж, „Зимна приказка“ 1-и тираж, „Първа класа“ 1-и тираж, „Супер късмет" 1-и тираж, „Фреш" 1-и , „Супер късмет през лятото" 1-и тираж, „Фен зона“ 1-и тираж, , „Ези или Тура“ 1-и тираж,  „Шум на пари - BINGO“ 1-и тираж, „Шампионска кръстословица“ 1-и, 2-и, 3-и и 4-и тираж, „Ваканция без край“ 1-и тираж, „Черната перла“ 1-и и 2-и тираж, „Късмет х5“ 1-и тираж, „Златна треска“ 1-и тираж, „Магичната 8“ 1-и тираж, „Баница с късмети“ 1-и тираж, „Тайното имане“ 1-и тираж, „Моят щастлив ден. BINGO“ 1-и и 2-и тираж, „Бързи 1000 лева“ 1-и тираж, „Скъпоценната 7“ 1-и тираж, „CASH – спечелѝ 150 000 лева” 1-и тираж, „Златната ябълка“ 1-и тираж, „Детелини на късмета“ 1-и  и 2-и тираж,   „LUXOR – пирамиди и фараони“ 1-и тираж, „Диаманти. BINGO“ 1-и тираж, „50X БОНУС: 5 печалби х 50 000 лв.“ 1-и тираж, „Casino Deluxe“ 1-и тираж, „Празнична магия“ 1-и тираж, „Високосна година 2024“ 1-и тираж и „CASH ПАРТИ” 1-и тираж и същите талони не са регистрирани преди датата и часа на старта на Играта за участие в други игри на ДП БСТ с непечеливши талони; и

т. 3. които физически лица са собственици на талони за моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Супер късмет през лятото”– първи тираж, при които след изтриване на покритията на игралните зони – „Игра 1“, „Бонус“, „Игра 2“, „Игра 3“, “Игра 4“ и „Бонус“, независимо в коя от тях, се открие един символ  , и същите талони не са регистрирани преди датата и часа на старта на Играта за участие в други игри на ДП БСТ с регистрация на талони; и

т. 4. които физически лица, са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за печалба“ на интернет адрес https://lottery.toto.bg.

Чл. 7. (1) Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.

(2) При неспазване от страна на участник на условията и разпоредбите на настоящите Правила, вкл. и при съмнения за такива, Организаторът може да прекрати участието му в Играта едностранно по всяко време, като преди това го уведоми писмено на посочен от него в личен профил имейл адрес. При прекратяване се извършва и дерегистрация на личния профил на този участник, вкл. и на всички или част от регистрираните до този момент кодове „код за печалба“ на непечеливши талони, като всички негови права придобити от Играта се погасяват без за това Организаторът да дължи каквото и да е обезщетение на участника.

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 8. Играта се организира и провежда в периода от 00:00:00 ч. на 12.05.2024 г. до 23:59:59 ч. на 14.07.2024 г., като талони за участие в Играта се приемат за регистрация от 00:00:00 часа на 12.05.2024 г. до 23:59:59 часа на 13.07.2024 г. ДП БСТ си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта в 00:00:00 часа на 12.05.2024 г.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Чл. 9. Условие за участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ЧЕТИРИЛИСТЕН КЪСМЕТ”

т. 1. Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ  „Тото шанс за всички“, разновидности –„Домашни любимци“ 4-и тираж, „Златният билет“ 2-и тираж, Щастлив ден“ 1-и тираж, „Големият удар“ 3-и тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1-и тираж, „Твоят късмет“ 1-и тираж, „Тото джакпот“ 1-и тираж,  „Честит празник!“ 4-и тираж, „Островът на съкровищата“ 1-и тираж, „Черният диамант“ 1-и тираж, „Весели празници!“ 3-и, 4-и и 5-и тираж, „Златото на фараона“ 1-и тираж, „Каре АСА“ 1-и тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1-и тираж, „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“1-и тираж, „Разбий трезора“ 1-и тираж, „Празнични печалби“ 1-и тираж, „Зимна приказка“ 1-и тираж, „Първа класа“ 1-и тираж, „Супер късмет" 1-и тираж, „Фреш" 1-и , „Супер късмет през лятото" 1-и тираж, „Фен зона“ 1-и тираж, , „Ези или Тура“ 1-и тираж,  „Шум на пари - BINGO“ 1-и тираж, „Шампионска кръстословица“ 1-и,  2-и, 3-и и 4-и тираж, „Ваканция без край“ 1-и тираж, „Черната перла“ 1-и и 2-и тираж, „Късмет х5“ 1-и тираж, „Златна треска“ 1-и тираж, „Магичната 8“ 1-и тираж, „Баница с късмети“ 1-и тираж, „Тайното имане“ 1-и тираж, „Моят щастлив ден. BINGO“ 1-и и 2-и тираж, „Бързи 1000 лева“ 1-и тираж, „Скъпоценната 7“ 1-и тираж, „CASH – спечелѝ 150 000 лева” 1-и тираж, „Златната ябълка“ 1-и тираж, „Детелини на късмета“ 1-и и 2-и тираж, „LUXOR – пирамиди и фараони“ 1-и тираж, „Диаманти. BINGO“ 1-и тираж, „50X БОНУС: 5 печалби х 50 000 лв.“ 1-и тираж, „Casino Deluxe“ 1-и тираж, „Празнична магия“ 1-и тираж,  „Високосна година 2024“ 1-и тираж и „CASH ПАРТИ” 1-и тираж;

т. 2. Създаване на личен профил на адрес: https://lottery.toto.bg, в който се извършва регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и

т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в някоя от игралните зони, под специално защитно покритие - скреч поле, на талон от посочените по т. 1 игри, определен според правилата на тази игра за непечеливш; и

т. 4. Изтегляне чрез жребий на регистриран „код за печалба“ на непечеливш талон от някоя от посочените по т. 1 игри от представители на ДП БСТ и обявяването на изтегления „код за печалба“ и паричната печалба, която материализира, на интернет адрес: https://lottery.toto.bg;

Чл. 10. Един „код за печалба“ от непечеливш талон за играта може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове на непечеливши талони за периода на провеждане на Играта.

Чл. 11. За създаване на личен профил съгласно чл. 9, т. 2, е необходимо:

т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН; личен, реален и действащ имейл адрес; личен, реален и действащ телефонен номер в страната и

т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.

Чл. 12. Чрез създадения личен профил, всеки участник, собственик на непечеливш талон от някоя от разновидности –„Домашни любимци“ 4-и тираж, „Златният билет“ 2-и тираж, Щастлив ден“ 1-и тираж, „Големият удар“ 3-и тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1-и тираж, „Твоят късмет“ 1-и тираж, „Тото джакпот“ 1-и тираж,  „Честит празник!“ 4-и тираж, „Островът на съкровищата“ 1-и тираж, „Черният диамант“ 1-и тираж, „Весели празници!“ 3-и, 4-и и 5-и тираж, „Златото на фараона“ 1-и тираж, „Каре АСА“ 1-и тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1-и тираж, „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“1-и тираж, „Разбий трезора“ 1-и тираж, „Празнични печалби“ 1-и тираж, „Зимна приказка“ 1-и тираж, „Първа класа“ 1-и тираж, „Супер късмет" 1-и тираж, „Фреш" 1-и , „Супер късмет през лятото" 1-и тираж, „Фен зона“ 1-и тираж, , „Ези или Тура“ 1-и тираж,  „Шум на пари - BINGO“ 1-и тираж, „Шампионска кръстословица“ 1-и, 2-и, 3-и и 4-и тираж, „Ваканция без край“ 1-и тираж, „Черната перла“ 1-и и 2-и тираж, „Късмет х5“ 1-и тираж, „Златна треска“ 1-и тираж, „Магичната 8“ 1-и тираж, „Баница с късмети“ 1-и тираж, „Тайното имане“ 1-и тираж, „Моят щастлив ден. BINGO“ 1-и и 2-и тираж, „Бързи 1000 лева“ 1-и тираж, „Скъпоценната 7“ 1-и тираж, „CASH – спечелѝ 150 000 лева” 1-и тираж, „Златната ябълка“ 1-и тираж, „Детелини на късмета“ 1-и и 2-и тираж,  „LUXOR – пирамиди и фараони“ 1-и тираж, „Диаманти. BINGO“ 1-и тираж, „50X БОНУС: 5 печалби х 50 000 лв.“ 1-и тираж, „Casino Deluxe“ 1-и тираж, „Празнична магия“ 1-и тираж, „Високосна година 2024“ 1-и тираж и „CASH ПАРТИ” 1-и тираж, или собственик на талон за моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Супер късмет през лятото”– първи тираж, при които след изтриване на покритията на игралните зони – „Игра 1“, „Бонус“, „Игра 2“, „Игра 3“, “Игра 4“ и „Бонус“, независимо в коя от тях, се открие един символ  , може да извършва регистрация на кода – „код за печалба” в отделен екран – „регистрация на код”. В рамките на личния си профил всеки участник получава информация и може да проследи броя и номерата на регистрираните кодове, датата на която е извършена всяка регистрация, както и дали има изтеглена печалба.

Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в Играта печалби:

В Играта ще бъдат разпределени и предадени общо 27 парични печалби на обща стойност 15 000.00 лева, както следва:

  1. Девет парични печалби по 500 лева;
  2. Девет парични печалби по 600 лева;
  3. Една парична печалба от 1000 лева;
  4. Една парична печалба от 1500 лева;
  5. Една парична печалба от 2000 лева;

Разпределението ще се извърши на лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от НАП/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове.

Чл. 14. Ред и условия за разпределение на печалбите от Играта:

т. 1. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 19.05.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 12.05.2024 г. и 23:59:59 часа на 18.05.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „600 лв.“;

т. 2. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 26.05.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 19.05.2024 г. и 23:59:59 часа на 25.05.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „600 лв.“;

т. 3. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 02.06.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 26.05.2024 г. и 23:59:59 часа на 01.06.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „600 лв.“;

т. 4. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 09.06.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 02.06.2024 г. и 23:59:59 часа на 08.06.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „600 лв.“;

т. 5. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 16.06.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 09.06.2024 г. и 23:59:59 часа на 15.06.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „600 лв.“;

т. 6. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 23.06.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 16.06.2024 г. и 23:59:59 часа на 22.06.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „600 лв.“;

т. 7. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 30.06.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 23.06.2024 г. и 23:59:59 часа на 29.06.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „600 лв.“;

т. 8. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 07.07.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 30.06.2024 г. и 23:59:59 часа на 06.07.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „600 лв.“;

т. 9. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 14.07.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 07.07.2024 г. и 23:59:59 часа на 13.07.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „600 лв.“;

т. 10. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 14.07.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 12.05.2024 г. и 23:59:59 часа на 13.07.2024 г. Първо ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „1000 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „1500 лв.“, след което ще се проведе теглене за определяне на печеливш код с печалба „2000 лв.“.

Чл. 15. (1) Определяне на печалби за Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ЧЕТИРИЛИСТЕН КЪСМЕТ”, се извършва като се определят парични печалби за регистрирани номера на кодове – „код за печалба“, чрез изтегляне на регистриран код на случаен принцип измежду всички регистрирани кодове – „код за печалба“, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от НАП/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове. Тегленето на печалбите ще се извърши на предварително обявените дати и НА ЖИВО в рамките на излъчването по Българската национална телевизия на предаването на ДП БСТ „Теглене тиражите на Тото 2“ и/или в интернет на официалната фейсбук страница на ДП БСТ с адрес: https://www.facebook.com/ SportTotoBG и/или в интернет на официалния youtube канал на ДП БСТ с адрес https://www.youtube.com/BulgarianSportsTotalizator, а в случай че излъчването на живо е препятствано поради каквато и да е техническа причина, то по решение на представляващия Организатора,  тегленето може се отложи за друга определена от него дата или да се излъчи на живо в рамките на друго предаване и/или друга медиа /в т.ч. и интернет/, или да се излъчи на запис в рамките на друго предаване и/или друга медиа.

(2) Участник, който през личния си профил е регистрирал „код за печалба“, който е изтеглен чрез жребий и е определен с парична печалба, ще бъде уведомен персонално на личния си профил и на посочения в профила имейл адрес, в рамките на до 72 часа след края на определянето на печалбата.

Чл. 16. Всеки регистриран код – „код за печалба“ за Играта,  може да бъде премиран с допълнителна печалба само веднъж.

Чл. 17. (1) Паричните печалби от Играта се изплащат на приносителя на талон, чийто код „код за печалба“ е определен като печеливш в разпределянето на видовете печалби. Освен валиден талон, приносителят му представя и документ за самоличност, данните от който трябва да отговарят на данните от личния профил, от който е регистриран съответния код. (2) Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни не отговарят на регистрирания и изтеглен като печеливш код – „код за печалба“ и на данните от създадения личен профил, то определената парична печалба не се изплаща.

(3) Паричните печалби в Играта се обработват за изплащане от Регионалните офиси на ДП БСТ или от Централно управление на ДП БСТ, находящо се на адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, в сроковете по ал. 4, в официален работен ден, в часовия интервал 09:30 – 16:00 часа.

(4) Крайният срок за предявяване изплащането на парични печалби е 30 дни след приключване на Играта, считано от 15.07.2024 г., а срокът за изплащането им е 40 дни след приключване на Играта, считано от 15.07.2024 г. След изтичане на съответните срокове, предявявания за печалби не се приемат и такива не се изплащат, освен в хипотезата на чл. 5, ал. 2 от Правилата.

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ
В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“, КАМПАНИЯ - „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – CASH ПАРТИ

ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА УС НА ДП БСТ ПО Т.3 ПРОТОКОЛ № 14/07.03.2024 г.

 

РАЗДЕЛ 1.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 1. На основание чл. 15, ал. 5 и ал. 6 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира допълнителни печалби „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – CASH ПАРТИ” (наричана тук, по-долу  и само Игра/та).

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Хайдушко изворче“ №28.

Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – CASH ПАРТИ” на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички”, утвърдени от Националната агенция по приходите, част от които са настоящите Правила.

Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на интернет адрес: https://lottery.toto.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес https://lottery.toto.bg.

Чл. 5. (1) Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.

(2) В случай на непреодолима сила /форсмажор/ за Организатора, която препятства реализирането на което и да е от условията за участие в Играта и/или провеждането на който и да е етап от Играта, то същата се спира, в т.ч. и изплащането на парични печалби, за времето през което съществува събитието от извънреден характер. Ако непреодолимата сила продължи повече от 20 дни, Играта се счита за прекратена и Организаторът не дължи каквото и да е обезщетение на участник, в т.ч. и изплащането на печалба.

Чл. 6. Право на участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – CASH ПАРТИ” имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица са собственици на непечеливши талони от моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидности –„Домашни любимци“ 4-и тираж, „Златният билет“ 2-и тираж, Щастлив ден“ 1-и тираж, „Големият удар“ 3-и тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1-и тираж, „Твоят късмет“ 1-и тираж, „Тото джакпот“ 1-и тираж,  „Честит празник!“ 4-и тираж, „Островът на съкровищата“ 1-и тираж, „Черният диамант“ 1-и тираж, „Весели празници!“ 3-и, 4-и и 5-и тираж, „Златото на фараона“ 1-и тираж, „Каре АСА“ 1-и тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1-и тираж, „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“1-и тираж, „Разбий трезора“ 1-и тираж, „Празнични печалби“ 1-и тираж, „Зимна приказка“ 1-и тираж, „Първа класа“ 1-и тираж, „Супер късмет" 1-и тираж, „Фреш" 1-и , „Супер късмет през лятото" 1-и тираж, „Фен зона“ 1-и тираж, , „Ези или Тура“ 1-и тираж,  „Шум на пари - BINGO“ 1-и тираж, „Шампионска кръстословица“ 1-и, 2-и, 3-и и 4-и тираж, „Ваканция без край“ 1-и тираж, „Черната перла“ 1-и и 2-и тираж, „Късмет х5“ 1-и тираж, „Златна треска“ 1-и тираж, „Магичната 8“ 1-и тираж, „Баница с късмети“ 1-и тираж, „Тайното имане“ 1-и тираж, „Моят щастлив ден. BINGO“ 1-и и 2-и тираж, „Бързи 1000 лева“ 1-и тираж, „Скъпоценната 7“ 1-и тираж, „CASH – спечелѝ 150 000 лева” 1-и тираж, „Златната ябълка“ 1-и тираж, „Детелини на късмета“ 1-и тираж,   „LUXOR – пирамиди и фараони“ 1-и тираж, „Диаманти. BINGO“ 1-и тираж, „50X БОНУС: 5 печалби х 50 000 лв.“ 1-и тираж, „Casino Deluxe“ 1-и тираж, „Празнична магия“ 1-и тираж, „Високосна година 2024“ 1-и тираж и „CASH ПАРТИ” 1-и тираж и същите талони не са регистрирани преди датата и часа на старта на Играта за участие в други игри на ДП БСТ с непечеливши талони; и

т. 3. които физически лица са собственици на талони за моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Супер късмет през лятото”– първи тираж, при които след изтриване на покритията на игралните зони – „Игра 1“, „Бонус“, „Игра 2“, „Игра 3“, “Игра 4“ и „Бонус“, независимо в коя от тях, се открие един символ  , и същите талони не са регистрирани преди датата и часа на старта на Играта за участие в други игри на ДП БСТ с регистрация на талони; и

т. 4. които физически лица, са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за печалба“ на интернет адрес https://lottery.toto.bg.

Чл. 7. (1) Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.

(2) При неспазване от страна на участник на условията и разпоредбите на настоящите Правила, вкл. и при съмнения за такива, Организаторът може да прекрати участието му в Играта едностранно по всяко време, като преди това го уведоми писмено на посочен от него в личен профил имейл адрес. При прекратяване се извършва и дерегистрация на личния профил на този участник, вкл. и на всички или част от регистрираните до този момент кодове „код за печалба“ на непечеливши талони, като всички негови права придобити от Играта се погасяват без за това Организаторът да дължи каквото и да е обезщетение на участника.

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 8. Играта се организира и провежда в периода от 00:00:00 ч. на 17.03.2024 г. до 23:59:59 ч. на 12.05.2024 г., като талони за участие в Играта се приемат за регистрация от 00:00:00 часа на 17.03.2024 г. до 23:59:59 часа на 11.05.2024 г. ДП БСТ си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта в 00:00:00 часа на 17.03.2024 г.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Чл. 9. Условие за участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – CASH ПАРТИ”

т. 1. Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ  „Тото шанс за всички“, разновидности –„Домашни любимци“ 4-и тираж, „Златният билет“ 2-и тираж, Щастлив ден“ 1-и тираж, „Големият удар“ 3-и тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1-и тираж, „Твоят късмет“ 1-и тираж, „Тото джакпот“ 1-и тираж,  „Честит празник!“ 4-и тираж, „Островът на съкровищата“ 1-и тираж, „Черният диамант“ 1-и тираж, „Весели празници!“ 3-и, 4-и и 5-и тираж, „Златото на фараона“ 1-и тираж, „Каре АСА“ 1-и тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1-и тираж, „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“1-и тираж, „Разбий трезора“ 1-и тираж, „Празнични печалби“ 1-и тираж, „Зимна приказка“ 1-и тираж, „Първа класа“ 1-и тираж, „Супер късмет" 1-и тираж, „Фреш" 1-и , „Супер късмет през лятото" 1-и тираж, „Фен зона“ 1-и тираж, , „Ези или Тура“ 1-и тираж,  „Шум на пари - BINGO“ 1-и тираж, „Шампионска кръстословица“ 1-и,  2-и, 3-и и 4-и тираж, „Ваканция без край“ 1-и тираж, „Черната перла“ 1-и и 2-и тираж, „Късмет х5“ 1-и тираж, „Златна треска“ 1-и тираж, „Магичната 8“ 1-и тираж, „Баница с късмети“ 1-и тираж, „Тайното имане“ 1-и тираж, „Моят щастлив ден. BINGO“ 1-и и 2-и тираж, „Бързи 1000 лева“ 1-и тираж, „Скъпоценната 7“ 1-и тираж, „CASH – спечелѝ 150 000 лева” 1-и тираж, „Златната ябълка“ 1-и тираж, „Детелини на късмета“ 1-и тираж, „LUXOR – пирамиди и фараони“ 1-и тираж, „Диаманти. BINGO“ 1-и тираж, „50X БОНУС: 5 печалби х 50 000 лв.“ 1-и тираж, „Casino Deluxe“ 1-и тираж, „Празнична магия“ 1-и тираж,  „Високосна година 2024“ 1-и тираж и „CASH ПАРТИ” 1-и тираж;

т. 2. Създаване на личен профил на адрес: https://lottery.toto.bg, в който се извършва регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и

т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в някоя от игралните зони, под специално защитно покритие - скреч поле, на талон от посочените по т. 1 игри, определен според правилата на тази игра за непечеливш; и

т. 4. Изтегляне чрез жребий на регистриран „код за печалба“ на непечеливш талон от някоя от посочените по т. 1 игри от представители на ДП БСТ и обявяването на изтегления „код за печалба“ и паричната печалба, която материализира, на интернет адрес: https://lottery.toto.bg;

Чл. 10. Един „код за печалба“ от непечеливш талон за играта може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове на непечеливши талони за периода на провеждане на Играта.

Чл. 11. За създаване на личен профил съгласно чл. 9, т. 2, е необходимо:

т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН; личен, реален и действащ имейл адрес; личен, реален и действащ телефонен номер в страната и

т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.

Чл. 12. Чрез създадения личен профил, всеки участник, собственик на непечеливш талон от някоя от разновидности –„Домашни любимци“ 4-и тираж, „Златният билет“ 2-и тираж, Щастлив ден“ 1-и тираж, „Големият удар“ 3-и тираж, „Зодиак“ 7-и тираж, „Спечели всичко“ 1-и тираж, „Твоят късмет“ 1-и тираж, „Тото джакпот“ 1-и тираж,  „Честит празник!“ 4-и тираж, „Островът на съкровищата“ 1-и тираж, „Черният диамант“ 1-и тираж, „Весели празници!“ 3-и, 4-и и 5-и тираж, „Златото на фараона“ 1-и тираж, „Каре АСА“ 1-и тираж, „Суми за думи - Кръстословица“ 1-и тираж, „Островът на съкровищата 2, Спечели 10 печалби х 100 000 лева“1-и тираж, „Разбий трезора“ 1-и тираж, „Празнични печалби“ 1-и тираж, „Зимна приказка“ 1-и тираж, „Първа класа“ 1-и тираж, „Супер късмет" 1-и тираж, „Фреш" 1-и , „Супер късмет през лятото" 1-и тираж, „Фен зона“ 1-и тираж, , „Ези или Тура“ 1-и тираж,  „Шум на пари - BINGO“ 1-и тираж, „Шампионска кръстословица“ 1-и, 2-и, 3-и и 4-и тираж, „Ваканция без край“ 1-и тираж, „Черната перла“ 1-и и 2-и тираж, „Късмет х5“ 1-и тираж, „Златна треска“ 1-и тираж, „Магичната 8“ 1-и тираж, „Баница с късмети“ 1-и тираж, „Тайното имане“ 1-и тираж, „Моят щастлив ден. BINGO“ 1-и и 2-и тираж, „Бързи 1000 лева“ 1-и тираж, „Скъпоценната 7“ 1-и тираж, „CASH – спечелѝ 150 000 лева” 1-и тираж, „Златната ябълка“ 1-и тираж, „Детелини на късмета“ 1-и тираж,  „LUXOR – пирамиди и фараони“ 1-и тираж, „Диаманти. BINGO“ 1-и тираж, „50X БОНУС: 5 печалби х 50 000 лв.“ 1-и тираж, „Casino Deluxe“ 1-и тираж, „Празнична магия“ 1-и тираж, „Високосна година 2024“ 1-и тираж и „CASH ПАРТИ” 1-и тираж, или собственик на талон за моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Супер късмет през лятото”– първи тираж, при които след изтриване на покритията на игралните зони – „Игра 1“, „Бонус“, „Игра 2“, „Игра 3“, “Игра 4“ и „Бонус“, независимо в коя от тях, се открие един символ  , може да извършва регистрация на кода – „код за печалба” в отделен екран – „регистрация на код”. В рамките на личния си профил всеки участник получава информация и може да проследи броя и номерата на регистрираните кодове, датата на която е извършена всяка регистрация, както и дали има изтеглена печалба.

Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в Играта печалби:

В Играта ще бъдат разпределени и предадени общо 27 парични печалби на обща стойност 15 000.00 лева, както следва:

  1. Двадесет и четири парични печалби по 500 лева;
  2. Три парични печалби по 1000 лева;

Разпределението ще се извърши на лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от НАП/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове.

Чл. 14. Ред и условия за разпределение на печалбите от Играта:

т. 1. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 24.03.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 17.03.2024 г. и 23:59:59 часа на 23.03.2024 г. Ще бъдат проведени три последователни тегления за определяне на три печеливши кодове, всеки с печалба „500 лв.“;

т. 2. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 31.03.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 24.03.2024 г. и 23:59:59 часа на 30.03.2024 г. Ще бъдат проведени три последователни тегления за определяне на три печеливши кодове, всеки с печалба „500 лв.“;

т. 3. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 07.04.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 31.03.2024 г. и 23:59:59 часа на 06.04.2024 г. Ще бъдат проведени три последователни тегления за определяне на три печеливши кодове, всеки с печалба „500 лв.“;

т. 4. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 14.04.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 07.04.2024 г. и 23:59:59 часа на 13.04.2024 г. Ще бъдат проведени три последователни тегления за определяне на три печеливши кодове, всеки с печалба „500 лв.“;

т. 5. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 21.04.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 14.04.2024 г. и 23:59:59 часа на 20.04.2024 г. Ще бъдат проведени три последователни тегления за определяне на три печеливши кодове, всеки с печалба „500 лв.“;

т. 6. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 28.04.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 21.04.2024 г. и 23:59:59 часа на 27.04.2024 г. Ще бъдат проведени три последователни тегления за определяне на три печеливши кодове, всеки с печалба „500 лв.“;

т. 7. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 05.05.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 28.04.2024 г. и 23:59:59 часа на 04.05.2024 г. Ще бъдат проведени три последователни тегления за определяне на три печеливши кодове, всеки с печалба „500 лв.“;

т. 8. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 12.05.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 05.05.2024 г. и 23:59:59 часа на 11.05.2024 г. Ще бъдат проведени три последователни тегления за определяне на три печеливши кодове, всеки с печалба „500 лв.“;

т. 9. Изтеглени номера на кодове – „код за печалба”. Изтегляне на дата 12.05.2024 г. от 19:00 часа до 19:30 часа измежду всички регистрирани кодове в периода между 00:00:00 часа на 17.03.2024 г. и 23:59:59 часа на 11.05.2024 г. Ще бъдат проведени три последователни тегления за определяне на три печеливши кодове, всеки с печалба „1000 лв.“;

Чл. 15. (1) Определяне на печалби за Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – CASH ПАРТИ”, се извършва като се определят парични печалби за регистрирани номера на кодове – „код за печалба“, чрез изтегляне на регистриран код на случаен принцип измежду всички регистрирани кодове – „код за печалба“, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от НАП/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове. Тегленето на печалбите ще се извърши на предварително обявените дати и НА ЖИВО в рамките на излъчването по Българската национална телевизия на предаването на ДП БСТ „Теглене тиражите на Тото 2“ и/или в интернет на официалната фейсбук страница на ДП БСТ с адрес: https://www.facebook.com/ SportTotoBG и/или в интернет на официалния youtube канал на ДП БСТ с адрес https://www.youtube.com/BulgarianSportsTotalizator, а в случай че излъчването на живо е препятствано поради каквато и да е техническа причина, то по решение на представляващия Организатора,  тегленето може се отложи за друга определена от него дата или да се излъчи на живо в рамките на друго предаване и/или друга медиа /в т.ч. и интернет/, или да се излъчи на запис в рамките на друго предаване и/или друга медиа.

(2) Участник, който през личния си профил е регистрирал „код за печалба“, който е изтеглен чрез жребий и е определен с парична печалба, ще бъде уведомен персонално на личния си профил и на посочения в профила имейл адрес, в рамките на до 72 часа след края на определянето на печалбата.

Чл. 16. Всеки регистриран код – „код за печалба“ за Играта,  може да бъде премиран с допълнителна печалба само веднъж.

Чл. 17. (1) Паричните печалби от Играта се изплащат на приносителя на талон, чийто код „код за печалба“ е определен като печеливш в разпределянето на видовете печалби. Освен валиден талон, приносителят му представя и документ за самоличност, данните от който трябва да отговарят на данните от личния профил, от който е регистриран съответния код. (2) Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни не отговарят на регистрирания и изтеглен като печеливш код – „код за печалба“ и на данните от създадения личен профил, то определената парична печалба не се изплаща.

(3) Паричните печалби в Играта се обработват за изплащане от Регионалните офиси на ДП БСТ или от Централно управление на ДП БСТ, находящо се на адрес: гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, в сроковете по ал. 4, в официален работен ден, в часовия интервал 09:30 – 16:00 часа.

(4) Крайният срок за предявяване изплащането на парични печалби е 30 дни след приключване на Играта, считано от 13.05.2024 г., а срокът за изплащането им е 40 дни след приключване на Играта, считано от 13.05.2024 г. След изтичане на съответните срокове, предявявания за печалби не се приемат и такива не се изплащат, освен в хипотезата на чл. 5, ал. 2 от Правилата.

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ
В МОМЕНТНАТА ЛОТАРИЙНА ИГРА „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ –
 „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 1. На основание чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички“, ДП БСТ организира допълнителни печалби „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ /наричана тук, по-долу и само „Играта“/.

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Организатор на Играта е ДП „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, ЕИК: 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Хайдушко изворче“ №28.

Чл. 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ на ДП БСТ. За неуредените с настоящите Правила въпроси, приложение намират Игралните условия и правила за организиране и провеждане на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, утвърдени от Национална агенция за приходите, част от които са настоящите Правила.

Чл. 4. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на интернет адрес: https://lottery.toto.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: https://lottery.toto.bg.

Чл. 5. Организаторът има законно право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл. 4.

Чл. 6. Право на участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ имат:

т. 1. всички физически лица, навършили 18 г., за които не съществува законова забрана за участие в хазартни игри; и

т. 2. които физически лица са собственици на талони от моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж, при които след изтриване на покритието на игралната зона се открият три еднакви символа , разположени на един ред, и

т. 3. които физически лица са регистрирали горепосочени талони с уникален код – „код за печалба“, на интернет адрес: https://lottery.toto.bg.

Чл. 7. Включвайки се в Играта, участниците се считат за запознати и приемат настоящите Правила, като се задължават да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 8. Организирането и провеждането на Играта стартира от 00:00:00 часа на 11.12.2015 г. и се прекратява след изтегляне на всички предвидени за разпределение печалби по реда на „Печалби плюс”, описани в правилата на моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, разновидност „Трите 777-ци”– първи тираж. Крайният срок на организиране и провеждане на играта се обявява публично, вкл. и на интернет адрес: https://lottery.toto.bg . ДП БСТ си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта в 00:00:00 часа на 11.12.2015 г.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ

Чл. 9. Условие за участие в Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“:

т. 1. Закупуване на талон за участие в моментна лотарийна игра на ДП БСТ „Тото шанс за всички“, разновидност „Трите 777-ци” I тираж; и

т. 2. Създаване на личен профил на адрес: https://lottery.toto.bg, в който се извършва регистрация на „код за печалба“, чрез който се участва в Играта; и

т. 3. Регистриране на „код за печалба“ – това е кодът, разположен в игралната зона под специално защитно покритие – скреч поле, на талон от посочената в т. 1 разновидност, след изтриване на покритието на игралната зона, на който се открият три еднакви символа , разположени на един ред.

Чл. 10. Един „код за печалба“ може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове на талони за периода на провеждане на Играта.

Чл. 11. За създаване на личен профил съгласно чл. 8, т. 2, е необходимо:

т. 1. да се въведат и предоставят следните задължителни лични данни: име и фамилия; ЕГН; личен, реален и действащ имейл адрес; и

т. 2. да се създаде парола за достъп до създадения личен профил.

Чл. 12. Чрез създадения личен профил всеки участник, собственик на талон от разновидност „Трите 777-ци” I тираж, може да извършва регистрация на кода – „код за печалба“, в отделен екран – „Регистрирай код“. В рамките на личния си профил всеки участник получава информация и може да проследи: броя и номерата на регистрираните от него кодове; дата и час на всяка регистрация; дали регистриран от него код има изтеглена печалба; тегления на печалби, в които участва всеки от регистрираните кодове.

Чл. 13. Вид и брой на предоставяните в Играта печалби:

В Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“ Организаторът е определил и ще раздаде общо 110 парични печалби –

1 печалба от 77 777 лв.;

7 печалби по 7 777 лв.;

102 печалби по 777 лв.

разпределяни, по ред и условия, които се оповестяват предварително на интернет страницата на Играта посочен по-долу.

Чл. 14. Ред и условия за разпределение на печалбите от Играта:

(1) Периодични печалби в размер на 777 лв. и 7 777 лв. Изтеглянето на периодичните печалби в Играта се извърша съгласно График за предстоящи тегления, който предварително се обявява и публикува на  интернет адрес: https://lottery.toto.bg. В графика за теглене на печалбите подробно се оповестяват: точните дати и часове на тегления; сроковете за валидна регистрация на талони; видовете печалби по ред на изтегляне. В График за предстоящи тегления се оповестяват предварително предстоящите тегления на печалби и срокове на валидна регистрация, за период от минимум три календарни месеца.

(2) Голяма печалба в размер на 77 777 лв. Изтеглянето на печалбата в Играта се извършва измежду всички валидно регистрирани кодове на талони в периода на провеждане на Играта. Датата и часа на теглене на голямата печалбата се оповестява предварително публично, вкл. и на интернет адрес: https://lottery.toto.bg.

Чл. 15. (1) Определяне на печалби за Играта „ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – ТРИТЕ 777-ЦИ“:

т. 1. Периодични и голяма печалби се определят, чрез изтегляне на случаен принцип измежду всички регистрирани кодове – „код за печалба“, посредством специално разработен за нуждите софтуер за теглене на печалби /регистриран и одобрен от НАП/, в рамките на предварително обявените ред, условия и срокове. Тегления на печалби ще се извършва на предварително обявените дати и НА ЖИВО в рамките на излъчването по Българската национална телевизия на предаването на ДП БСТ „Теглене тиражите на Тото 2 и Втори тото шанс“.

(2) Участник, който е премиран с печалба, ще бъде уведомен персонално на личния си профил и на посочения в профила имейл адрес в рамките на до 48 часа след края на всяко съответно определяне на печалба.

Чл. 16. Всеки регистриран код – „код за печалба“, се допуска до едно участие в разпределението на всяка от видовете печалби – периодични и голяма печалба.

т. 1. Участието в разпределение на периодичните печалби се допуска за съответен предварително обявен период, през който е регистриран даден код. Например: ако според График за предстоящи тегления, е обявено теглене на периодични печалби на 28.01.2016 г., с валиден период за регистрация от 00:00:00 на 11.12.2015 г. до  24:00:00 на 27.01.2016 г., а код – „код за печалба“, е регистриран в 12:00:00 часа на 19.12.2015 г., то той участва в разпределението на периодични печалби, чието теглене е на 28.01.2016 г.

т. 2. До участие в разпределението на голямата печалба се допускат всички кодове „код за печалба“ валидно регистрирани в периода, посочен в чл. 8 от Правилата.

Чл. 17. Определянето на паричните печалби за печелившите кодове измежду всички регистрирани за съответния период се извършва в последователност от най-малка към най-голяма по размер.

Чл. 18. Веднъж определен като печеливш даден код – „код за печалба“, същият не участва в последващи определяния на печалби.

Чл. 19. (1) Печалби от Играта, се изплащат на приносителя на талон, чийто код „код за печалба“ е определен като печеливш в някое от разпределянията на видовете печалби – периодични и голяма. Приносителят на талон представя и документ за самоличност, данните от който трябва да отговарят на данните от личния профил, от който е регистриран съответния код.

(2) Ако представеният талон и/или предоставените с документ за самоличност лични данни не отговарят на регистрирания и изтеглен като печеливш код – „код за печалба“, и данните от създадения личен профил, то печалба не се изплаща.

 Чл. 20. (1) Парични печалби от 777 лв. се изплащат или обработват за изплащане от Регионалните офиси на ДП БСТ.

(2) Парични печалби от 7 777 лв. и  77 777 лв. се обработва за изплащане в Центрлно управление на ДП БСТ.

(3) Крайният срок за предявяване изплащането на печалба е 30 дни след обявяване приключване на Играта, а срокът за изплащането им е 40 дни след приключване на Играта, считано от датата следваща тази, в която е обявено приключването на Играта. След изтичане на съответните срокове, предявявания за печалби не се приемат и такива не се изплащат.

 

Правила за защита на личните данни на участниците в лицензираните и организирани игри по Закона за хазарта от ДП „Български спортен тотализатор“


                  Правилата за защита на личните данни /наричани по-долу само Правила/та/, се отнася до обработването на лични данни на физически лица за целите на участие и получаване на парични и предметни печалби от организираните от ДП БСТ игри – наземно и онлайн /чрез регистрация на уебсайт www.toto.bg/.
                  Правилата са съобразени с изискванията на Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните”), Закона за защита на личните данни, Закона за хазарта, Закона за мерките срещу изпиране на пари, подзаконовите актове по прилагането на тези закони, в т.ч. и правилата на Национална агенция за приходите.

1.    Администратор на лични данни:
             Обработващ личните данни е Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София – п.к. 1618, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 и с офиси и тотопунктове /обекти за приемане на залози и продажби на удостоверителни знаци/, находящи се на територията на страната - http://toto.bg/offices.
Предмета и целите на дейност на ДП БСТ са посочени в Закона за хазарта, обн. ДВ. бр.26 от 30 Март 2012г., с изм. и Устройствен правилник на ДП „Български спортен тотализатор“, Приет с ПМС № 163 от 02.08.2000 г. и обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., с изм.   

2.    Видове обработвани лични данни:
              За целите на предоставяните от ДП БСТ услуги, същият събира и обработва лични данни, с цел да спази възникнало за него законово задължение, за сключване и/или изпълнение на договор /в т.ч. и договор, сключван при общи условия/, въз основа на законен интерес или с изричното и информирано съгласие на лицето, чиито лични данни се обработват. Без тези данни, предлаганите от нас игри и услуги е невъзможно да бъдат ползвани.
             В зависимост от игрите и/или услугите, ДП БСТ може да събира и/или обработва следната информация за физическите лица:
             2.1.    три имена /или имена по документ за самоличност/ - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
             2.2.    идентификационен номер /ЕГН, ЛНЧ или друг идентифициращ номер/ - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
              2.3.    гражданство - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
               2.4.    постоянен адрес - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
               2.5.    данни за лична карта /или друг документ за самоличност/ - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
                2.6.    телефонен номер – осъществяване на контакти с участник, в организираните от ДП БСТ игри, съобразно реда, посочен в съответните правила на игрите;
                2.7.    банкова карта и/или сметка - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите, в т.ч. извършване на залог, изплащане на печалба;
                2.8.    електронни идентификатори /в т.ч., но не само адрес на електронна поща, потребителско име и парола/, IP адрес - локализиране местоположението на участника с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите; разпознаване; верифициране; създаване и ползване на потребителски акаунт за игрите и услугите на ДП БСТ; осъществяване на контакти с участник, в организираните от ДП БСТ игри, съобразно реда, посочен в съответните правила на игрите; изпращане на електронни съобщения във връзка с участието в игрите, организирани от ДП БСТ, в т.ч. потвърждение на регистрацията;
               2.9.    данни за всички направени онлайн залози и изплатени печалби – установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите, в т.ч. извършване на залог, изплащане на печалба, рекламации;
2.10.    записи от телефонни разговори, видеокамери, данни чрез електронни съобщения, в т.ч. ел. поща. – обслужване, подобряване на обслужване, осигуряване на сигурност на физическите лица и материалните активи

В случай че физическо лице бъде идентифицирано като печеливш участник, то неговите имена и/или адрес, и/или кадри и/или снимки с образът му, могат да бъдат публично оповестени със изричното негово съгласие за това.
Имената на физическото лице, телефонът и електронната поща, могат да бъдат ползвани за целите на директен маркетинг, когато бъде получено изрично съгласие от физическо лице за това.

С изключение на случаите,, когато личните данни се обработват в изпълнение на нормативен акт, при наличие на законен интерес или в изпълнение на договор /или при предприемане на действия по сключването на такъв/, личните данни се обработват въз основа на изрично съгласие на субекта на данни, което може да бъде оттеглено по всяко време. Усилията за оттегляне на това съгласие са същите като при неговото предоставяне. Освен ако изрично не е посочено друго, съгласието се приема за дадено по отношение на всички игри и услуги, организирани/предоставяни от ДП БСТ.

3.    Източници на данни:
ДП БСТ събира горепосочените лични данни по следните начини:
              3.1.    Информация, която се предоставя от физическото лице;
              3.2.    Информация, която се предоставя от трети лица;
              3.3.    Информация, която получаваме при участието в игрите и използването на услугите ни от страна на физическото лице;
              3.4.    Други източници.
        Преди да бъдат предоставени данни от трето лице за дадено физическо лице, първото следва да се увери, че е информирал за това физическото лице, чиито данни се предоставят и има неговото съгласие или друго законосъобразно основание да го направи. Също така е необходимо физическото лице, чиито данни се предоставят, да бъде запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни от ДП БСТ. В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без съгласието на техния субект (когато те се обработват на основание съгласие) или по друг незаконосъобразен начин, ДП БСТ ще заличи личните данни, като положи всички възможни усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни.

4.    Обработка на личните данни:
Обработването на лични данни както и приключването на тази обработка и унищожаването им, се извършва при спазване нормативните за това изисквания, както и съгласно разработените и приети от управителния орган на предприятието вътрешни правила, описани в Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни в ДП „Български спортен тотализатор“.
Обработката и съхранение на лични данни се извършва при осигуряване на тяхната персонална, физическа, документална и криптографска защита.

5.    Срок на обработка на личните данни:
              5.1. 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
              5.2. 2 години от звукозаписа от телефонен разговор или от преустановяване излъчването на снимки/кадри в медия;
              5.3. 45 дни от запис при видеонаблюдение;
              5.4. лични данни за физически лица, на които са изплатени печалби от организираните от ДП БСТ игри, ще бъдат запазен за срок не по-дълъг от 30 години, считано от годината, следваща годината на предоставяне на печалбата поради следните причини:
              - за да можем да удовлетворим искания за предоставяне на информация от физическото лице или компетентен орган;
              - за да можем да отговорим на въпроси и рекламации;
              - за да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към вас;
              - за да изпълним предвидените спрямо ДП БСТ законови задължения относно съхранение на данните за печелившите участници и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения;
              - за осъществяване на наши легитимни интереси.
        Личните данни, основанието за обработването на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават или анонимизират в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.
Съхранението и обработването на лични данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между физическо лице и ДП БСТ, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

6.    Предоставяне на лични данни на трети лица:
ДП БСТ няма да предоставя личните данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:
              6.1.    Национална агенция за приходите, Държавна агенция „Национална сигурност“ - в изпълнение на нормативно установени изисквания и задължения, свързани с провежданите хазартни игри. Тези органи имат право да получават информация относно регистрираните потребители, направените залози, изплатени печалби, както и други данни, в предвидените от закона случаи и форма;
              6.2.    Банки, платежни институции, дружества за пощенски парични преводи, идентифицирани конкретно в съответните правила за организиране и провеждане на игрите – в изпълнение на изискванията и задълженията за извършване на залози и изплащане на печалби;
              6.3.    Доставчици на системи/услуги за осигуряване на игрите, управление и поддръжка на дейността и качеството на услугите, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които имаме сключен договор (напр. доставчици на ЦКС, ИТ, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка, доставчици на предметни награди, и др.) – в изпълнение на изискванията и задълженията за поддръжка нормативно установените функционалности на системата, идентифициране на участниците, извършване на залози, определяне на резултати и изплащане на печалби;
              6.4.    Държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. ММС, ДКХ, НАП, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД и др.), ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за: изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер; при отговор по отправено запитване от страна на принципала, надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.; разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността; при упражняване на представителни функции – на съответните представители по закон или по пълномощие; предприемане на мерки за защита правата и собствеността на ДП БСТ, осигуряване безопасността на участниците в игрите ни или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.
Когато не е налице някое от предходните основания за обработване, споделяме лични данни на физически лиза с дружества, организации или външни лица, различни от гореописаните, само когато имаме съгласието на физическото лице за това.

7.    Права на физическите лица, чиито данни се обработват:
             7.1.    На достъп до предоставените от физическите лица на ДП БСТ лични данни и правото те да изискват коригиране и актуализиране на съхраняваните техни лични данни; Това може да направите като бъде подадено заявление на следния ел. адрес: bst@toto.bg или в централния офис на ДП БСТ – адрес на седалище и управление, а така също и самостоятелно от физическото лице чрез достъп до потребителския си профил в сайта на ДП БСТ. Предоставяните от физически лица лични данни следва да са актуални;
             7.2.    Физическо лице има право да оттегли по всяко време предоставеното от него съгласие за обработване и съхранение на личните му данни в случаите, в които те се обработват само на основание „съгласие“;
             7.3.    Физическо лице има право да подаде искане за изтриване на негови лични данни, които се съхраняват и обработват от ДП БСТ, в случаите, в които е отпаднало основанието за обработването им;
             7.4.    Физическо лице има право да поиска ограничаване на съхранението и обработването на личните му данни от ДП БСТ и да направите възражение срещу обработването;
             7.5.    Физическо лице има право да получи негови лични данни, които е предоставило на ДП БСТ, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на негово съгласие или в изпълнение на сключен договор между вас и ДП БСТ. При повече от едно поискано копие, ДП БСТ може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи;
             7.6.    Физическо лице има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, ако смята, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от ДП БСТ.
Посочените права на физическите лица не е основание да се изисква изтриване или заличаване на данни, които по закон или при легитимен интерес ДП БСТ е длъжно да съхранява, обработва и предоставя на компетентни органи такива данни. При изтриване/заличаване на данни, ДП БСТ продължава да обработва само тези данни, които са необходими с цел изпълнение на негови законни задължения.

ДП БСТ ще отговори на всяко основателно искане, без излишно забавяне, в рамките на 30 дни от получаването му или ако някакви причини възпрепятстват спазването на този срок (например: сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя на искания), може да удължим този период и ще обясним причините за това.
Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно.

Всяко физическо лице може да се обръща към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни и с упражняването на вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни на адрес: bst@toto.bg.

8.    Актуализация на настоящите правила:
ДП БСТ периодично ще актуализира текста на настоящите Правила, с цел да осигури максимално актуална и точна информация относно обработването на лични данни на физическите лица в съответствие с нормативната уредба и изискуемите се съгласно тях вътрешни правила на предприятието. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на ДП БСТ: www.toto.bg, а когато е възможно, ще бъде съобщавана и чрез електронна поща.